KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 13.07.2019

 7181 SAYILI OLUP 4.7.2019 TARİHİNDE KABUL EDİLEN VE 10.7.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ( TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUNLA) BİR ÇOK KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 6306 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDADIR

  MADDE 24 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaz.” “Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ, TEVHİT, İFRAZ, ALAN DÜZELTME, TAKSİM, İHDAS, TERK VE TESCİL İŞLEMLERİNİN RESEN YAPILMASI

 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 1. fıkrasında[1], Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamındaki alan ve parsellerde olmak üzere aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır:

  a-) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda. b-) Daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın, c-) Bakanlığın istemi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, d-) Önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın koşulları tapu kütüğünde belirtilerek, e-)Malikleri adına payları oranında tescil edilir. f-)Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. g-) Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. 

h-) Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel oluşturmaz ve bu işlemlerde maliklerin ve ilgililerin onayı aranmaz. ı-) Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti ...

Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
Kat İrtifakı Kuruluncaya Kadar Haciz ve Tedbir Konulamaması

 7181 Sayılı Yasanın 24. Maddesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine eklenen 10. fıkrasında[1], Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamındaki alan ve parsellerde olmak üzere aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır:

a-) 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazlar, b-) gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak, c-) yapım işini üstlenen yükleniciye devredilmiş ise, d-) malikler adına kat irtifakı kuruluncaya kadar, e) o yapım işine ait malzeme ve işçilik alacakları hariç olmak üzere, f-) yüklenicinin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YAZI VE YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
ESERİN YÜZÖLÇÜMÜNÜN EKSİK TESLİMİ - ALİUD

Yanlar arasındaki uyuşmazlık arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğmuştur. Davacı arsa sahibine ait dükkanın sözleşmede kararlaştırılan 75.62 m2. yerine -17.62 m2. küçük olarak58 m2. yapılmasının "eksik iş"mi, yoksa "ayıp"mı olduğu noktasında toplanmaktadır.   Kentleşmeyle birlikte giderek yoğunluk kazanan "arsa payı karşılığı inşaat" adı altında yapılan eser sözleşmelerinde yüklenici, mesleki bilgi ve deneyimiyle işin sonuçlarını, özellikle ekonomik çıkarını arsa sahibinden daha iyi değerlendirebilecek durumdadır. Keza yüklenicinin sözleşmede öngörülenle, imal ettiği eserin, değer ve amaca elverişlilik bakımından aynı olmadığı hallerde, yaratılan farkın başlangıçta arsa sahibinin aynı ücretle sözleşme yapmasına engel olacağını da bilebileceği kuşkusuzdur. ...
Devamını Oku
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER