KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİNE AÇTIĞI DAVALARDA DAVA DİLEKÇELERİ

~ 16.03.2010 ~
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                           : ……..:……………...
VEKİLİ                              : ……………………..
DAVALI                            : ……………………..
KONUSU                   : Ücretin Ödenmesi
HARCIN TEMELİ              :
AÇIKLAMA                      :
Müvekkilim yüklenici, davalı ise iş sahibi olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yaptıkları KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, iş sahibine ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Davacı yüklenici eseri/işi/inşaatı teslim ettiğine göre, kararlaştırılan bedelin kendisine ödenmesi gerekir. Bu amaçla iş sahibine ihtarname çekilmesine karşın, eserin bedeli kendisine ödenmediğinden, dava açma zorunluluğu doğmuştur.
Delillerin sunumu
1.    İhtarname (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.    Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.    Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.
4.    Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.    Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
6.    Keşif ve bilirkişi incelemesi.
7.    Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.    Davalı iş sahibi, tamamlanıp teslim edilen işin bedeli olan .... TL’yi ödememiştir. Anılan eserin inşa bedelinin tespiti ile, bunun davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
2.    Eserin inşa bedeline, keşide edilen ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren, YASAL FAİZİN davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
3.    Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
4.    Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini dilerim.
..../...../.......
DAVACI
 AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                           : ……..:……………...
VEKİLİ                              : ……………………..
DAVALI                            : ……………………..
KONUSU                   : Arsa Payının Devri
HARCIN TEMELİ              :
AÇIKLAMA                      :
Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yaptıkları KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, davalıya ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Sözleşmenin konusu olan inşaat tamamlanmış ve davacı tarafa teslim edilmiş olmakla, sözleşmede belirtilen (...) no.lu bağımsız bölümlerin tapuda müvekkilim adına pay devrinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu amaçla iş sahibine daha önce ihtarname çekmiş isek de, pay devrine yanaşmadığından iş bu davayı açmak zorunluğu doğmuştur.
Delillerin sunumu
1.    İhtarname (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.    Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.    Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.
4.    Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.    Keşif ve bilirkişi incelemesi.
6.    Ve benzeri kanıtlar...
 
SONUÇ:
1.    Davalı iş sahibi, eser (inşaat) tamamlanıp teslim edildiği halde, davacının hak ettiği bağımsız bölümlerin pay devrini gerçekleştirmediğinden, davalı adına olan (...) no.lu bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline
2.    Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
3.    Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini dilerim.
..../...../.......
DAVACI AVUKATI
DAVACI                           : ……..:……………...
VEKİLİ                              : ……………………..
DAVALI                            : ……………………..
KONUSU                          :Götürü Ücretin Arttırılması
HARCIN TEMELİ              :
AÇIKLAMA                      :
Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yaptıkları KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, davalıya ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Sözleşmede götürü ücret açık bir biçimde gösterilmiş ve bu ücretin üstüne çıkılamayacağı belirtilmiş ise de, önceden tahmin edilemeyen (...) nedenlerinden dolayı inşaatın meydana getirilmesi imkansız hale gelmiş (veya aşırı derecede güçleşmiş) bulunduğundan ücrette uygun bir miktar (... TL) artırım yapılmasını, aksi halde sözleşmeden dönmeye izin verilmesini istemek zorunluğu doğmuştur. Bu konuda daha önce davalıya ihtarname çekilmiş ve ayrıca bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Delillerin sunumu
1.    İhtarname (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.    Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.    Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.
4.    Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.    Keşif ve bilirkişi incelemesi.
6.    Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.    Götürü ücretin ... TL’ye yükseltilmesi ve bunun davalı tarafça davacı tarafa ödenmesine veya davacının sözleşmeden dönmesine izin verilmesine,
2.    Sözleşmeden dönmeye izin verildiği takdirde, davacı yüklenicinin yaptığı imalatın bedelinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
3.    Dava tarihinden itibaren yasal faize,
4.    Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
5.    Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini dilerim.
..../...../.......
DAVACI
 AVUKATI
Hits: 12324