KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE AÇTIĞI DAVALARDA DAVA DİLEKÇELERİ

~ 16.03.2010 ~
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : Gecikme Nedeniyle Fesih
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, muhatap ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Sözleşmede “inşaat ruhsatının alındığı tarih” inşaata başlama tarihi gösterilmiş ve bu tarih itibarıyla 12 ay içinde iskan alınmış olarak tamamlanıp teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. İnşaat ruhsatının alındığı tarihten bu güne kadar sekiz ay geçtiği halde, inşai faaliyet çok ağır ilerlemiş, ancak %25’i tamamlanabilmiştir. Geriye kalan süre içinde, inşaatın tamamlanması mümkün değildir.
......... Tarihli ihtarname ile ve bu nedenle teslim için kararlaştırılan zamanı beklemeden, sözleşmeyi feshettiğimizi yükleniciye bildirmiştik. Fesihte haklı olduğumuzun tespitine, gecikme nedeniyle davacının uğradığı maddi zararların belirlenip davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı imalatın parasal değeri hesap edilerek davacının uğradığı zarardan mahsubuna, davalının inşaattan elini çekmesine... karar verilmesini istemek zorunluğu doğdu.
Delillerin Sunumu
1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
6.     Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,
2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zararlar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,
3.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4.     Davalı yüklenicinin yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,
5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),
6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini dilerim.
….../...../.......
DAVACI AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Yüklenici, inşaatı sözleşmeye ve projeye “önemli ölçüde” aykırı inşa etmiştir. Davacının böyle bir inşaatı kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle, davacının kabule zorlanamayacağı ölçüde kusurlu ve sözleşmeye (önemli ölçüde) aykırı olan inşaatı davacı taraf kabul etmemiş ve bunu ihtarname ile yükleniciye bildirmiştir. İnşaatın davacı tarafça kabul edemeyeceği ölçüde kusurlu imalatı yüklenicinin kusurlu davranışından kaynaklandığından, sözleşmenin feshini ve zararların ödetilmesini istemek zorunluğu doğmuştur.
Delillerin sunumu
1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
4.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
5.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
6.     Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,
2.     Fesih nedeniyle davacının maruz kaldığı zarar tespit edilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulduğunun gözetilmesine,
3.     Davalı yüklenicinin -hukukça korunmaya değer ise- yaptığı işlerin değeri tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,
4.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5.     Davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),
6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini arz ederim.
..../...../.......
DAVACI AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Fesih
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Müvekkilimle davalı arasında, inşaatın giderleri, başlangıçta, yaklaşık olarak belirlenmişti. Yaptırdığımız tespitte, inşaatın kararlaştırılan bedelle tamamlanmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. İnşaatın yapım giderleri, yaklaşık bedeli pek çok aşmıştır Bu nedenle; ücrette indirim yapılmasını veya sözleşmenin bozulmasını istemek zorunluğu doğdu.
Delillerin sunumu
1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Sulh Hukuk Mahkemesinin ... sayılı D. İş sayılı dosyası.
4.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
6.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
7.     Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.     Ücrette indirim yapılmasına veya kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesihte haklı olduğumuzun tespitine,
2.     Davacının zararları tespit ettirilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
3.     Davalı yüklenicinin yaptığı işler -hukukça korunmaya değer ise- tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,
4.     Belirlenecek tazminata, feshi ihbar tarihinden itibaren (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5.     Feshe karar verildiği takdirde, davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),
6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini arz ederim.
..../...../.......
DAVACI AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : İnşaatın Kusurlu/Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Yüklenici inşaatı sözleşmeye ve projeye aykırı inşa etmiştir. Böyle bir inşaatı davacının kabule zorlanması büyük bir haksızlık olur. Söz konusu aykırılık, inşaatın değerinde en az %25 oranında eksiklik meydana getirmiştir. Bu konuda yükleniciye ihtarname çekerek, aykırılığı gidermesi istenmiş ise de, etkili olunmamıştır. Bu nedenle; değer azalmasının oran ve parasal karşılığının ne olduğunun tespitine ve bunun sonucu olarak da davacının borç ve yükümlülüğünün (ücret veya arsa payı olarak) ne oranda azalması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemek zorunluğu doğmuştur.
Delillerin sunumu
1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Sulh Hukuk Mahkemesinin ... sayılı D. İş sayılı dosyası.
4.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
6.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
7.     Ve benzeri kanıtlar.
SONUÇ:
1.     Değer azalmasının oran ve parasal karşılığının ne olduğunun tespitine ve bunun sonucu olarak da davacının borç ve yükümlülüğünün (ücret veya arsa payı olarak) ne oranda azalması gerektiğinin tespitine,
2.     Davacının zararları tespit ettirilerek, davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
3.     Davalı yüklenicinin yaptığı işler -hukukça korunmaya değer ise- tespit edilerek, davacının zararlarına mahsup edilmesine,
4.     Belirlenecek tazminata, keşide edilen ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere, (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizinin bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
5.     Feshe karar verildiği takdirde, davalının inşaattan elini çekmesine (elatmasının önlenmesine),
6.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
7.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini arz ederim.
..../...../.......
DAVACI AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : Ayıplı İşler Bedelinin Yükleniciden Alınması
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ……… Noterliğince …… tarih ve ……. sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Yüklenici, gerek sözleşmede belirtilen ve gerekse kendisinin taahhüt ettiği vasıflara aykırı olarak müvekkilime ait bağımsız bölümleri ve ortak yerleri çok düşük nitelikli malzeme ve işçilikle yapmıştır. Şöyle ki, ....... İhtarname çekerek bunun kabul edilmeyeceğini bildirdik; tespit de yaptırdık. Ama yüklenici eserin ayıplarını gidermediğinden aleyhine dava açmak zorunluluğu doğdu.
Delillerin sunumu
1.     Fesih ihtarnamesi (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.
4.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
6.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
7.     Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.     Yüklenici gerek sözleşmede belirtilen ve gerekse kendisinin taahhüt ettiği vasıflara aykırı olarak müvekkilime ait bağımsız bölümleri ve ortak yerleri çok düşük nitelikli malzeme ve işçilikle yaptığından, bu hususun ve parasal değerinin tespiti ile, davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
2.     Ayıplı işler bedeline, keşide edilen ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren, (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizi bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
3.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
4.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini arz ederim.
..../...../.......
DAVACI AVUKATI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
DAVACI                                       : ……..:……………...
VEKİLİ                                          : ……………………..
DAVALI                                        : ……………………..
KONUSU                             : Eksik İşler Bedelinin Ödetilmesi
HARCIN TEMELİ                         :
AÇIKLAMA                                  :
Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.
Yüklenici, davacıya ait bağımsız bölümlerin büyüklüğü sözleşmede 100 m2 olarak gösterildiği halde, 75 m2 olarak inşa etmiştir. Müvekkilimin bunda büyük zararı vardır. İhtarname çekerek bunu kabul etmeyeceğimizi bildirmiştik. Ayrıca dairelerin küçüklüğünü bilirkişi eliyle tespit ettirdik. Davalı yüklenici davacının anılan biçimde oluşan zararlarını gidermediğinden, işbu davayı açmak zorunda kalınmıştır.
Delillerin sunumu
1.     İhtarname (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).
2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).
3.     Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.
4.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.
5.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.
6.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.
7.     Ve benzeri kanıtlar...
SONUÇ:
1.     Davalı yüklenici, müvekkilime ait daireleri sözleşmenin öngördüğü 100 m2 yerine 75 m2 yapmakla, eksik iş yapmıştır. Eksik iş bedelinin tespiti ile, bunun davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
2.     Eksik iş bedeli arsa payına oranlanarak, davalı adına tesis edilen tapu kaydının bu oran kadar iptal edilerek davacı adına tesciline,
3.     Eksik işler bedeline, keşide edilen ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren, (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizi bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,
5.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,
Karar verilmesini arz ederim.

..../...../.......
DAVACI
 AVUKATI

Hits: 26927