KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI

~ 11.12.2022 ~

İLKER DUMAN


Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:

 Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı olarak başvurmalıdır. Bu başvuruda, anasözleşme hükümlerini tüm hak ve ödevleriyle birlikte kabul edildiği açıklanmalıdır.

 1. Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için yapılan başvuruların, anasözleşmede gösterilen ortaklık koşullarını taşıyıp taşımadığını araştırmalıdır.
 2. Bu araştırma sonucu, yönetim kurulu karar alarak başvuranların ortaklığını gerçekleştirir.
 3. Yönetim kurulunun, ortaklığa kabul ve ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde bildirilir.
 4.  Kooperatif ortaklığına kabul, yönetim kurulunun takdir ve kabulüne bağlıdır.
 5. Ortaklığa kabul veya ret kararında, yönetim kurulunca keyfi karar verilemez. Haklı bir neden olmadan, ortaklığa kabule ilişkin başvuru isteği reddedilen kişi yaygı yoluna başvurabilir. Yönetim kurulu, ortaklık niteliklerini taşıyan ve ortaklığı devir alan kişiyi kooperatife kabulden kaçınamaz.
 6. Ortak, adına tapuda kayıtlı bulunan konutu satmış olsa bile, payını devir etmediği için ortak sayılır ve ortaklık giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 7. Pay devri için yazılı bedelin az gösterildiği iddiası “yasal delillerle” kanıtlanmalıdır. Yazılı senede karşı açık izin olmadıkça tanık dinlenemez.
 8. İlk ortağın çıkarılma kararı kesinleşmeden yeni bir ortak alınmış ve bu ortak da önceki ortağın yerini almışsa, çıkarılan ortağın öncelik hakkı vardır.
 9. Kooperatife sonradan ortak olmak isteyenlerden, ilk ortak olanlara göre farklı bir bedel alınması Koop. K. Md. 23’e aykırı değildir.
 10. Kooperatif yönetim kurulu kararında açıkça kabul kararı olmamakla birlikte, genel kurula çağrılmış, ödeme planı çerçevesinde para yatırmış ve ortaklar defterine yazılmış ise, o kişi ortaktır. Kooperatif yönetim kurulu, ortakların kayıtlarını güncelleştirmiş ve davacı ortağın kaydını yenilemiş ise, davacının ortak olarak kabulü gerekir. Kooperatif yönetimi, ortaklık için başvuru yapandan düzenli biçimde aidatlar almış ise, bu kimseyi zımnen ortaklığa kabul etmiş demektir. Bu nedenle, ortak olduğunu öne süren davacının yaptığı ödemelerin tespiti ile kooperatif kayıtlarına geçip geçmediği ve kooperatif harcamalarında kullanılıp kullanılmadığı önemlidir.
 11. Ortak kooperatiften çıkarılmış ve kendisine gönderilen bir yazıyla ortaklığın kabul edildiği bildirilmişse, ortaklığın geçerli olarak devam ettiği kabul edilir.
 12. Biçim eksikliği öne sürülerek, ortaklığın kazanılması önlenemez. Ortaklık açık biçimde kazanılabileceği gibi, zımnen de kazanılabilir. Örneğin, ortak hakkında çıkarma kararı alınmış, karar kesinleşmiş olmakla birlikte; o tarihten sonra da o ortaktan aidat alınmış, genel kurula çağrılmış ise, çıkarma kararından zımnen vazgeçildiği ve çıkarılan ortağın ortaklığının kesintisizliği kabul edilmiş demektir.
 13. Ortağın kendisine ait olmayan payı satması geçersiz olup, alıcıya hiçbir hak sağlamaz.
 14. Kooperatif yönetimi, davacı ortağın istifaen ayrıldığını öne sürüyorsa bunu kanıtlamalıdır.
 15. Kooperatif ortaklığı için yönetim kurulunun ortaklığa kabul kararı vermesi ve ondan sonra ortaklık defterine kaydı gerekir.
 16. Kooperatif yönetimi, şekil eksikliğine dayanarak, ilgili kişinin ortaklığını reddedemez.
 17. Kooperatife giriş işlemleri batıl olsa bile, uzun süre ortaklık benimsenmişse, bu kişi ortak sayılır. Batıl işlemler, ortağın çıkarılmasına neden olamaz.
 18. Kooperatif ortaklığına girişte, kooperatif yönetim kararı olmasa bile, kooperatifin para kabulü, yetkili kişilerce imzalanmış ortaklık cüzdanı veya ortaklık senedi verilmesi ve bazı yazışmalarda başvuranın ortak olarak benimsenmesi hali, ortaklığın örtülü biçimde kabulü anlamındadır. Ortaklık için başvuru olup olmadığı, boş ortaklık bulunup bulunmadığı, para alınıp alınmadığı üzerinde durulmalıdır.
 19. Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortak yerine, yeni bir ortak alınamaz. Eğer alınmış ise, bu kişi, ortaklık hakkını kazanamaz.
 20. Kooperatif ortaklığına kabul, hiçbir biçim koşuluna bağlı değildir.
 21. Ortaklığın tespiti davalarında, kooperatif  defterleri de incelenir. Kooperatifler defter tutmak zorundadır.
 22. Kooperatif konut inşaatını yükleniciye vermiş ve yüklenici de, kendisine ait konutlardan birini satarak davacıyı kooperatife ortak yapmışsa; ortak kooperatife karşı değil, yükleniciye karşı borçludur.
 23. Kooperatif ortağının, tapuda adına kayıtlı konutu satmış olması, ortaklıktan çıktığı anlamına gelmez.
 24. Ortaklığın tespiti davası, hem kooperatife ve hem de bu paya karşı çıkan şahsa karşı açılır.

Ortak 15 yıl gibi çok uzunca bir süre kooperatifle hiçbir ilişki kurmamış ve ödeme yapmamışsa, ortaklık ilişkisi kesilmiş demektir. 

Hits: 4035

KONUK YAZAR

KAT İRTİFAKI-KAT MÜLKİYETİ (BAZI AYRINTILAR)
Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar ...
İLKER H.DUMAN: YÜKLENİCİ İÇİN MÜLKİYET HAKKI NE ZAMAN DOĞAR
Ø  APKİS’nin Tanımı: Arsa payı kat karşılığı inşaat yapım sözleşmele­rinde; a.   Yüklenici, finansı kendisi tarafından sağlanarak arsa ...
YURTTAŞ AÇISINDAN 6306 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ
-TÜM DEĞİŞİKLİKLER- AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN  İLKER DUMAN   AMAÇ Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki ...
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI
İLKER DUMAN Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:  Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı olarak başvurmalıdır. Bu ...
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)   Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
TEMEL NEDİR? TEMEL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? TEMEL İZOLASYONU NASIL YAPILIR?
ALİ UYSAL İNŞ. ...
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR TALEPLE MAHKEMEYE BAŞVURMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
AV. FERZAN AZİZOĞLU (İSTANBUL BAROSU)    I.            GİRİŞ  Yurdumuzda nüfusun ve buna bağlı konut ...