KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

Apartman İşletme Projesi Örneği

~ 10.04.2010 ~
Apartman İşletme Projesi Örneği

İŞLETME PROJESİ

......................APARTMANI MAYIS 2007-MAYIS 2008 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR

........................Apartmanı Mayıs 2007-Mayıs 2008 dönemine ait;YAKIT-ELEKTRİK-SU- KAPICI-BAKIM-ONARIM-VE BİLİMUM ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve her gider kalemine ait tutarlar ve 24 dairelik apartmanımızın daire başına düşen aylık avans miktarları;aşağıdaki şekilde belirlenerek 21.05.2008 Pazar günü yapılan apartman olağan genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.

HESAPLAMA

1-YAKIT HESAPLAMASI :
2007-2008 kış döneminde ısı merkezimizde ..... lt.yakıt tüketilmiş olup ve bedeli ödenmiştir. Yakıt almaya başladığımız,ekim 2007'te yakıtın litre birim fiyatı ...YTL iken periyodik artışlarla Şubat 2008'da ......-YTL ye yükselmiştir.
Yakıt fiyatlarındaki enflasyon artışı yaklaşık olarak %70 olmuştur.Türkiye şartları gözönünde bulundurulduğunda, enflasyonun bu rakamın altına düşmeyeceği bilinen birgerçektir.En iyimser tahminle hesaplansa bile %20'nin altına düşmeyeceğinden,hesaplamalar %20 enflasyon farkı ilave edilerek yakıt fiyatları tespit
edilmiştir.
Bugünkü yakıt birim fiyatı = .......-YTL.
Enflasyon farkı % 20 = ........-YTL.
.......-YTL. Ortalama yakıt fiyatı.

Geçirdiğimiz kış döneminin uzun sürmesi nedeniyle 7 ay boyunca yakıt tüketilmiş, tasarrufa özen gösterilerek daire başına ...... lt.yakıtla ısınılmaya çalışılmıştır,ısı merkezinin verimsizliği,binamızın eksik izolasyonundan dolayı ısı kayıpları nedeniyle ısınmama veya yeterli ısıya ulaşmama gibi şikayetler 21 mayıs 2008 günü yapılan genel kurulda değerlendirilerek ,homojen bir ısınma ve % 20 civarında bir yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla ısı merkezine otomotik kontrol sistemi taktılması konusunda gerekli çalışmaların 2006 yılı yaz döneminde yapılmasına karar alınmıştır.

Bu açıklamalara göre dairelerin yıllık ve aylık yakıt giderleri hesaplandığında;
Yıllık tüketim = ........lt.X ...........YTL = ...........-YTL : 24 = ...........TL.12 Ayda
Ödendiğinde, ..........YTL : 12 = ...........YTL Aylık yakıt aidatı.

Hesaplar tahnmini olduğundan yaklaşık olarak ........-YTL.-olarak belirlenmiştir.

2-SU GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :
Su tüketiminde tasarruf edilerek daire başına .... metreküp'den hesaplandığında .....m3 X .......YTL = ....-TL olarak belirlenmiş olup,aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

3-ELEKTRİK GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :
Yine aynı dönemlerde ısı merkezi dahil,24 daireli apartmanımızın elektrik tüketiminin yıllık ......... Kw olduğu gelen faturalardan tesbit edilmiştir.Buna göre daire başına aylık elektrik tüketimi ........ Kw :24 ortalama = ......... Kw : 12 ay = oda ortalama ....... Kw olarak belirlenmiştir.Ancak tasarrufa özen göstermek şartıyla (çocuklarımızın asansörle oynamaları,aydınlatmaları gereksiz kullanmaları vb.) % 10 tasarruf öngörülerek ,....... Kw tüketim üzerinden hesaplanmıştır.
Elektrik birim fiyatları bu gün için ..........YTL civarındadır...........YTL X .....Kw = ..........YTL.aylık elektrik gideri aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

4-KAPICI GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :
Bilindiği üzere apartmanımızda bir kapıcı-kaloriferci çalışmaktadır.Apartmanımıza yıllık olarak .........-YTL.ye malolmaktadır.Bu günkü fiyatlarla daire başına aylık ...........-YTL : 24 = .............YTL. : 12 = ..........-TL.düşmektedir.Asgari ücretin arttırılması da gözönüne alınarak,uygulama zamanı belli olmadığı için ortalama olarak daire başına aylık ...........YTL aidatlarla birlikte alınması kararlaştırılmıştır.

5-BAKIM-ONARIM GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :
Geçirdiğimiz bir yıllık dönem içerisinde asansör,ısı,elektrik ve su gibi hayati önem taşıyan tesislerin aylık periyodik bakımlarının muntazam yapılması görev olmaktan ziyade yasa gereğidir.Bu tesislere ait genel gider ...........-YTL. civarındadır.enflasyon farkı ilave edildiğinde önümüzdeki dönemde en az ............-YTL.lik bakım onarım gideriyle karşılaşacağı düşünülerek (yüksek masraflı bir arıza olmadığı takdirde) hesaplanarak daire başına aylık ortalama ..........-YTL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

6-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER :
Bilindiği üzere,bu gibi toplu yaşanan binalarda beklenmedik ve harcanılması kaçınılmaz olan giderler olabilmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse;temizlik,küçük veya orta boylu onarımlar,PTT,ulaşım,noter ücreti,kırtasiye ücreti gibi çeşitli giderler sıralanabilir.Bu giderler için daire başına aylık ...........YTL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE KALEMLERİN TOPLAMI DAİRE BAŞINA DÜŞEN

GİDERİN ADI AYLIK MİKTAR :
1-YAKIT GİDERİ .......
2- SU GİDERİ ......
3- ELEKTRİK GİDERİ .........
4- KAPICI GİDERİ ............
5- BAKIM-ONARIM GİDERİ ......
6- ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER .......

 
TOPLAM ..........

ÖDEME PLANI :

21 HAZİRAN 2007...............................
21 TEMMUZ 2007................................
21 AĞUSTOS 2007...............................
21 EYLÜL 2007....................................
21 EKİM 2007.......................................
21 KASIM 2007...................................
21 ARALIK 2007..................................
21 OCAK 2008....................................
21 ŞUBAT 2008...................................
21 MART 2008.....................................
21 NİSAN 2008....................................
21 MAYIS 2008...................................
TOPLAM ..... .......
 

Bir dairenin yıllık aidatlar toplamı = .......-YTL. (Farklı büyüklükteki dairelere farklı bedeller düşüyorsa belirtilecek)

Yıllık genel toplam = ........-TL X 24 daire = ................-YTL
(................... TL.) 21.05.2008

......................... APARTMANI YÖNETİM KURULU

Başkan                   Üye                      Üye
............................ ............................ ........... imzalar.

NOT1: İşletme projesinde gider ve gelirleri genel açıdan göstermek kadar dairelere
ne kadar hangi aylarda düştüğünü yazmak (farklı özellikteki daireler varsa
hepsine düşen miktarları göstermek) problemleri önlemek açısından çok önemlidir.
NOT2:Proje Olağan Genel kurulun yöneticiye verdiği görevler doğrultusunda hazırlandıktan
sonra daire maliklerine imza karşılığı teslim edilir.7 gün içinde itiraz edilmez ise
kesinleşmiş olur.(İtiraz edilirse yeniden tek gündem ile Olağanüstü genel kurul
toplanır itiraz görüşülüp karara bağlanır)
Hits: 11307

KAT MÜLKİYETİ SORUNLAR

KAT MÜLKİYETİNE GEÇMİŞ ANAYAPININ DEPREM, YANGIN, SEL, ÇÖKÜNTÜ VE BENZERİ NEDENLERLE HARAP OLMASI
Anayapının tümü veya bağımsız bölümlerden biri veya birkaçının deprem, yangın, sel, çöküntü, bombalama ve benzeri nedenlerle harap olması ...
KAT MÜLKİYETİ KANUNU?NDA KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI
Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar ...
KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINA KİM/LER KATILABİLİR?
 A. GİRİŞ: TEMEL KAVRAM VE KURALLAR I.GENEL OLARAK KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI GENEL KURUL: Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların ...
ANAYAPIDA ONARIM VE DEĞİŞİKLİK YAPMAK
1.      Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya ...
Kat Mülkiyeti Hukukunda Süreklilik
Kat mülkiyeti hayatında süreklilik; huzur, barış ve güvenlik sağlar. Söz konusu süreklilik, kat malikleri kurulu kararından kaynaklanmış olabileceği gibi, uzun ...
APARTMAN ORTAK GİDERLERİ İÇİN KANUNİ İPOTEK
A. Yasal Düzenleme     Apartman Genel Giderlerine Katılma:  Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:     a) ...
BALKONUN CAMEKANLA KAPATILMASI
Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumakla yükümlüdürler.   Kat maliklerinden biri, ...
RAPOR: YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU (UZMAN GÖRÜŞÜ)              Davacısı (A.B.), davalısı ( M.K. ve 15 arkadaşı) olup, ...
ANAYAPININ ORTAK YERLERİNDE VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE ONARIM VE DEĞİŞİKLİK YAPMAK
Ana kural: Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. A)    Ortak Yerlerde Onarım ...
ANAYAPININ DEPREM, YANGIN, SEL, ÇÖKÜNTÜ VE BENZERİ NEDENLERLE HARAP OLMASI
Anayapının tümü veya bağımsız bölümlerden biri veya birkaçının deprem, yangın, sel, çöküntü, bombalama ve benzeri nedenlerle harap olması ...
Apartman İşletme Projesi Örneği
Apartman İşletme Projesi Örneği İŞLETME PROJESİ ......................APARTMANI MAYIS 2007-MAYIS 2008 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR ........................Apartmanı ...
Doğalgaza Dönüşüm ve Doğalgaz Cihazları
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM VE DOĞAL GAZ CİHAZLARI Doğal gaza dönüşümde en önemli konu ısıtma sisteminin dönüşümüdür. Burada en önemli ...
KAT MÜLKİYETİ VE İRTİFAKININ KURULMASI
-Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği: Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat ...
TOPLU YAPILAR
Kat Mülkiyeti Yasasına 14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı Yasanın 22. Maddesiyle eklenen hükümlerine göre toplu yapıların durumu şöyledir: 1. Kapsamı: Toplu yapı, ...
İŞLETME PROJESİ
Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Anagayrimenkulün bir yıllık ...