KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

İştirak Nafakası

~ 17.01.2011 ~
İştirak nafakası velayetin fiilen kullanılmasına bağlı bir haktır. Velayet kendisinde olan eş çocuğa bakmayıp diğer taraf çocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126).
Hits: 6461

Yargı Haberleri

AHDE VEFA
Kentleşmeyle birlikte giderek yoğunluk kazanan "arsa payı karşılığı inşaat" adı altında yapılan eser sözleşmelerinde yüklenici, mesleki bilgi ve deneyimiyle işin ...
AĞIR KUSUR NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME
Borçlar Yasasının 475/1.maddesi gereğince eser, iş sahibinin kullanamayacağı ve hakkaniyet kurallarına göre kabulü zorlanamayacak ölçüde kusurlu veya ...
İNANÇ SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI
Davacı, davaya konu 1145 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 6 numaralı bağımsız bölümü bedelini ödeyerek satın aldığını ancak üzerine kaydedilmesi gerekirken ...
İFAYA EKLİ CEZA KOŞULU ARSA PAYI ORANINDA
Davacılarla dava dışı arsa malikleri ve davalı yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde tüm arsa sahipleri lehine cezai şart ...
ZARARIN ARTMASINA NEDEN OLMAMAK
Eksik ve ayıplı işlerin giderim bedelinin; eksik işlerde teslim, ayıplarda da tesbit ve ihbarından sonra dava açmak için gereken makul süreden sonraki mahalli piyasa ...
OLUMSUZ ZARAR
OLUMSUZ ZARAR: Olumsuz zararın miktarı belirlenirken kural olarak kaçırılan fırsat ilkesi çerçevesinde, davalı açısından kendisinden sonraki en iyi ikinci fiyat ...
İNŞAATIN TESLİMİ, ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ SÖZLEŞMESİ, İSPAT YÜKÜ
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin teslim edildiğinin ispat külfeti yüklenicidedir. Yüklenici, işi daha ...
İŞ SAHİBİNİN TALİMATI/YÜKLENİCİNİN GENEL İHBAR BORCU
TBK. md. 472/III ve 476   uyarınca; yüklenici işin ehli olup bedele hak kazanabilmesi için, eseri fen ve sanat kuralları ile tekniğine ve iş sahibinin ondan beklediği ...
YAPI TATİL TUTANAĞININ İPTALİ
Yapı tatil tutanağında yer alması gereken konular İmar Kanunu md. 32’de düzenlenmiştir. Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapı hakkında yasanın ...
HANGİ CEZA MAHKEMESİ KARARI HUKUK YARGICINI BAĞLAR VEYA BAĞLAMAZ
Ceza mahkemesince verilen beraat kararı, kusur ve derecesi, zarar tutarı, temyiz gücü ve yükletilme yeterliği, illiyet gibi esaslar hukuk yargıcını bağlamaz. Ancak, ceza ...
SÖZLEŞMEDEN DÖNME DAVASINDA TARAF TEŞKİLİ
   Dosyada bulunan 15,07.1998 tarihli arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesini arsa sahibi olarak Mustafa ile M.Akif imzalamışlardır. Arsa sahibi M.Akif'in 27.09.2001 ...
ARSANIN YÜKLENİCİYE KUSURSUZ TESLİMİ
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsanın yükleniciye kusursuz teslim edilmesi zorunludur. Arsanın sözleşme tarihinde kusurlu olduğu kusurun giderilmesi ...
GECİKME TAZMİNATI * EDİMİN KARARLAŞTIRILAN TARİHTE İFA EDİLMEMESİ
  Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacı arsa sahibine ait olan bölümün süresinde teslim edilmemesi nedeniyle gecikme tazminatı alacağının ...
İHTARNAME İLE CEZAİ ŞART İSTEMİ * İHTİRAZİ KAYIT BİLDİRİMİ İLE CEZAİ ŞART
  Dava, istisna sözleşmesine dayalı gecikme cezasının tahsili istemine ilişkindir. İfaya eklenen cezai şart, özellikle borcun geç ifa edilmesi halinde uygulanır. ...
SÖZLEŞME BOZULMUŞSA NAMA İFAYA İZİN İSTENEMEZ
  Davada iki kalem istem bulunmaktadır. İlk istem fesih, ikinci istem ise nama ifadır. Mahkemece yüklenicinin edimini yerine getirmediği saptandığından bahisle feshin tespitine ...
YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ İMALAT BEDELİNİN HESABI
TBK'nun 480. maddesi hükmünce yüklenici götürü bedel kararlaştırılan sözleşmede işi kararlaştırılan bedelle yapmak zorunda olup fazla emek ve masraf ...
PARSELASYON İŞLEMLERİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE YAPILACAKTIR
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına ...
ŞERHİN TERKİNİ
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların ...
YÜKLENİCİNİN AMACI: KÂR
 Ticari alanda tüm çabalar, yürütülen işler, girişilen hukuki tasarruflar, kar sağlamaya sermaye artırılmasına yönelik olmakla beraber her zaman tasarlanan ...
Nama İfaya İzin
Nama ifa davası yüklenicinin ad ve hesabına, iş sahibinin bizzat tamamlaması veya başka bir yükleniciye tamamlattırılması demektir. Ancak nama ifaya izin karar verilebilmesi ...
Yapı Kullanma İzni-Teslim-İbra
APKİS’de aslolan, sözleşmenin tam (eksiksiz) olarak yerine getirilmesidir. Yüklenicinin borcu, inşaatı sözleşme ve eklerine, onaylı ruhsatına, düzenlenen plan ve ...
Yöneticinin Yüklenici Aleyhine Dava Açması
  Dava, eksik imalat sebebiyle uğranılan zararın tahsili istemine ilişkindir. Davada husumet ehliyeti, dava şartı olup, mahkemece, yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. ...
Kâr Payı Hesabı
İnşaat sözleşmesi haksız olarak bozulduğunda, kâr payı hesabının, kesinti yöntemine göre yapılması gerekir: Bu yönteme göre, sözleşmenin bozulduğu ...
Geçersiz sözleşmeye dayalı gecikme tazminatı ve ceza koşulu istenemez
 "tüm arsa sahiplerinin katılımıyla yapılmamış olması nedeniyle geçersiz ve sonradan diğer arsa sahiplerinin muvafakatları sağlanmak ya da ayrı bir kat karşılığı ...
Fazla İmalat Bedelinin İstenebilmesinin Koşulları
 "Yüklenici tarafından açılan birleşen dava, arsa payı karşılığı inşaat karşılığı sözleşmesine dayalı fazla imalat nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. ...
İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral ...
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ...
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ
Kamulaştırma Kanunu gereğince idarenin, yapılacak pazarlığa esas olmak üzere kendi bünyesinde oluşturacağı bir komisyon marifetiyle taşınmazın tahmini bedelinin tespitini ...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI
Değeri (…) Liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları ...
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;
Davacı, davalı kooperatif ortaklığından ihracına karar verildiğini, iade edilmeyen çıkma payı alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın iptalini talep etmiştir. ...
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;
Kooperatif ortaklarının ödeyecekleri meblağlar genel kurul toplantılarında belirlendiğine göre, davalı kooperatif borcun miktarını bilebilecek durumdadır. Kaldı ki, somut olayda ...
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;
Dava, kooperatif eski yöneticilerinin kooperatifi zarara uğrattığı iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Yöneticilere karşı sorumluluk davasının görülebilmesi ...
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;
Dava, kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali istemidir. Uyuşmazlık yönetim kurulunun davadan feragat yetkisinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. 1163 ...
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar
 İmar kısıtlamalarından doğan davalar idari yargıda açılacaktır (5. HD. 25.11.2013, 21154/20520)
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;
İlam bir bütün olup, bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı icra takibi yapmak dürüstlük kuralına aykırıdır; avukat bu eylemiyle haksız zenginleşme yol ...
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;
Eda hükmünü içermeyen tespite ilişkin kararlar icraya konulamaz. Sadece karar metnindeki vekalet ücreti ve masraflar yönünden ilamlı icra söz konusu ...
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi
Kamulaştırma işlemlerinde acelelik halinin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararında, acelelik hali ve bu hali gerekli kılan durumlar ile gerek acele kamulaştırmanın konusu, ...
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı
 Katkı payı yapıldığı ileri sürülen malların edinme tarihinde eski Türk Medeni kanun yürürlükte olup, dolayısıyla mal ayrılığı geçerlidir. Bu ...
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir
 Vadeden sonra yapılmış olan ciro alacağın temliki sonuçlarını doğurur. Burada senedin kıymetli evrak niteliği kaybolmaz; sadece defiler yönünden yeni sonuçlar ...
Bonoda Zamanaşımı
 Bonoda zamanaşımı üç yıldır. Bu üç yıllık sürenin geçirilmesinden sonra bonoya dayanılarak yapılan ilamsız takipte de zamanaşımı süresi ...
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi
 Sözleşmeye aykırılıktan dolayı kiracının tahliyesine karar verilebilmesi için önce kiracıya süreli ihtar gönderilmesi ve tanınan süre içerisinde ...
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması
 Kesinleşmiş olan boşanma ilamında yer alan tazminat ve nafaka alacaklarının temyiz edilmiş olması bu alacakların takibe konu edilmesini engellemez. Boşanma hükmü ...
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu
 Kira Sözleşmesi sona erince, kiracı kiralanan yeri kiralayana teslim ettiğini ispatlaması gerekir; aksi takdirde kiracının akdi sorumluluğu devam eder. Kiralanan yeri yeni ...
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması
 Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Davacı taraf, davalının sanayi suyu satış izin belgesi olmadan su satışı yaptığının tespit edildiğini, tahakkuk ...
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir
 Bağımsız bir bölümde oturan kişi ya da kişilerin diğer bağımsız bölümde oturanlara rahatsızlık vermesi veya yükümlülüklerini yerine ...
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir
 Evlilik birliği içinde mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemdeki taşınmaz alımında eşe yapılan maddi katkı “elden bağışlama” ...
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır
Kat mülkiyetine bağlı herhangi bir bağımsız bölümde onay alınarak yapılan değişikliklere onay veren kişilerin daha sonra projeye aykırılık savıyla dava açmaları ...
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı
Bononun bedelsiz olduğunu öne süren davacı bu iddiasını yazılı delil ile ispatlamak zorundadır (HGK. 12.12.2007, 918/960).
Manevi Tazminat
Öte yandan, manevi tazminat, 22.06.1966 tarih ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da etraflıca açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda ...
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu
Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde ...
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi
Davacı (bayan) eş dava dilekçesinde ziynetlerinin aynen olmadığı takdirde bedellerinin tahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ...
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi
Davacı (bayan) eş dava dilekçesinde evlilik birliği içinde çalışmasına kocasının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç ...
KAZANILMIŞ HAK
İnşaat ruhsatının idare mahkemesi kararlarıyla iptaline karar verildiği, iptal edilen inşaat ruhsatı uyarınca taşınmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare ...
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR
Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, ...
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ
Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren ...
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme
Karayolları Trafik Kanunu’nda 11.1.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanunla yapılan ve 19.1.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk ...
Alkollü Araç Kullanmak
Sürücünün alkol almış olması tek başına hasarın teminat dışında kalmasına yol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman ...
Bonoda Zamanaşımı
Davacının alacağının kanıtı olan bonolar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar ...
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer
İhraç kararından sonra sekiz yıldır kooperatife karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı ...
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme
Davacı, doğum sonrası karın bölgesinde oluşan deformasyonların giderilmesi amacıyla davalının kendisini ameliyat ettiğini, ancak istenen sonucun sağlanamadığını öne ...
Müstehcen Görüntü Bulundurma
Sanığın üzerinde bulunan pornografik görüntülerden bir kısmının çocukların kullandığı video görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla ...
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciye kayden temlik olunan taşınmaz payları “avans” niteliğinde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları ...
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler
Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını üçüncü kişilere alacağın temliki yoluyla devredilebilir. ...
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı
Adli yardım talebinin temyiz aşamasında ileri sürülmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. Kararın temyizi için oldukça yüksek miktarda olan karar ve temyiz ...
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil
Harici satışın hüküm ifade etmemesi halinde taraflar, satışın kanıtlanması durumunda verdiklerini sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın ...
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu
Tespit davasına ancak hukuki ilişkiler konu olabilir. Tespit davasının açılabilmesi için hukuki yarar şarttır. Hukuki yarardan söz edebilmek için; bir hakkın veya ...
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye
Kiracının akde aykırılığın giderilmesi için verilen sürede akde aykırılığı gidermediği, keşif esnasında aykırılığın giderilmiş olmasının verilen süreden sonra ...
İştirak Nafakası
İştirak nafakası velayetin fiilen kullanılmasına bağlı bir haktır. Velayet kendisinde olan eş çocuğa bakmayıp diğer taraf çocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf ...
Boşanmada Manevi Tazminat
Hükmün kesinleşmesinden sonraki manevi tazminat isteği Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. Maddesinde belirtildiği üzere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden ...
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler hak ehliyetine sahiptirler. Mülkiyet hakkına da hak ehliyetine sahip gerçek ve tüzel ...
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:
Davacılar, Devlet aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtıkları davada hükmedilen tazminatın Hazine tarafından ödendiğini, ancak sorumlu personele rücu ...
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:
Haklarındaki hükmün kesinleşmesi üzerine hükümlüler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin ...
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:
Avrupa Sosyal Şartı 13. maddesine göre; yeterli imkanları olmayan ve gerek kendi çabalarıyla, gerekse diğer kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden ...
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:
Kişilerin gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalarda, gerekse cezai alanda kendisine yöneltilen isnat ve suçlamalarla ilgili davalarda, davanın ...
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair sözleşmenin ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ) 6/3 maddesi gereğince Türkçe bilmeyen sanığa sağlanan ...
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK
Adil yargılanma hakkı, imkanlar ölçüsünde uyuşmazlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı ...
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-e maddesinde yer alan; "Her sanık duruşmada kullanılan dili anlamıyor ya da konuşamıyorsa, bir çevirmenin yardımından ücretsiz ...