KİTAP
İNŞAAT HUKUKUNDA SÖZLEŞME ADALETİ
AYIN KONUSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE BAKANLIKÇA FESHİ 19.10.2019

Uygulama alanında hak sahipleri ile yüklenici arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi, hak sahiplerince aşağıda belirtilen koşullar içinde istenebilir.


Fesih hakkının kullanılabilmesi için; 


SÖZLEŞMEYİ BOZMANIN KOŞULLARI: Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra yükleniciden kaynaklanan nedenlerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması gerekir. ...

Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
GECİKME TAZMİNATININ HESABI

Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce bağımsız bölümleri fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.

Eğer yüklenici, iş sahibine ait bağımsız bölümlerin, iş sahibi tarafından, teslim tarihinden önce, teslim alınıp fiilen kullanıldığını veya kiraya verildiğini öne sürüyorsa, ona bu iddiasını ispat etme fırsatı verilmelidir.

Yüklenici, davaya konu bağımsız bölümlerin tapu kaydını getirterek, tanık dinletmek istiyorsa listesini vererek, elektrik, su ve elektrik idareleri ile sözleşme yapılmışsa bu sözleşmeler getirerek söz konusu iddiasını ispat edebilir.

Eğer yüklenicinin dava tarihinden önce iş sahiplerine ait bağımsız bölümleri teslim ettiği ve davacılar tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, söz konusu fiili teslim ...

Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
YÜKLENİCİ VE ARDILLARININ TAPU TALEP ETMELERİ

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişiler kurulu raporu ve belediyeden alınan cevabi yazılara göre yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerin tamamının ikmal edilmesine rağmen arsa sahibine bırakılacak kısımların %40 seviyesinde inşa olunup inşaatın terk edildiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle inşaat fiilen sözleşmesine uygun biçimde tamamlanmadığı gibi, imar durumuna da uygun olmadığı ve projesine aykırı olarak kaçak kat yapıldığı, zeminde de projeye uyulmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda yüklenicinin ve kendisinden bağımsız bölüm satın alan kişilerin akdin ifa olunduğu gerekçesiyle tapu talep etmeleri ve evvelce işin avansı olarak devredilen tapuda hak kazandıklarının kabulü mümkün değildir. Bu nedenle mahkemenin akdin geriye etkili şekilde feshine karar vermesi kural olarak yerinde bulunmaktadır. Ne varki yapılan inşaatta çok sayıda ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER