AV. YAHYA YEŞİLOĞLU'NUN DİLEKÇESİ
 
 
                         BAKIRKÖY ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
                         SAYIN BAŞKANLIĞINA
 
 
Davacı             :  (İş sahibi)
Vekili               : Av. Yahya YEŞİLOĞLU
                            
Davalı              : (Yüklenici)
                         
Konu               : İstanbul 16. Noterliğinde 25 Nisan 2002 tarih ve 06850 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi” ne istinaden;
                          1)Sözleşmede Müstakil Bloklar ve Diğer İşler olarak belirtilen işlerden kaynaklanan;
                                    a)Müstakil bloklara ilişkin, tazminat alacağımızdan, fazlaya          ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, günlük  2.000Euro’dan 31.12.2004-30.06.2005 tarihleri arasındaki günler           için (180 gün) toplam 360.000.00-Euro’nun işleyecek günlük         reeskont faiziyle Tazminat alacağımıza karar verilmesi,
b)     Diğer İşlere ilişkin tazminat alacağımızdan, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, günlük 1.000.00Euro’dan 31.12.2004-30.06.2005 tarihleri arasındaki günler için (180 gün) toplam 180.000.00-Euro’nun işleyecek günlük reeskont faiziyle Tazminat alacağımıza karar verilmesi,
2) Sözleşmede Sosyal Tesis olarak tanımlanan 704 ada 2 parselin davalı müteahhit tarafından ruhsatsız ve imara aykırı olarak yapıldığı bu nedenle yıkılıp yeniden yapılması gerektiği tespit edilmiş olduğundan sayın mahkemeniz tarafından tarafımıza;
a.        Fazlaya             ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, İnşaatın yıkılıp yeniden yapılması bedeli olarak şimdilik 50.000.00TL’nin (ellibin) davalı müteahhitten alınmasına,
b.       Sosyal Tesis bloğu (704 ada 2 parsel) inşaatının yıkılıp yapılması için gerekli sürede sözleşmede diğer işler olarak belirtildiğinden; Günlük 1.000.00Euro’dan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, şimdilik, 1.000.00Euro tazminat alacağımızın işleyecek günlük reeskont faiziyle alacağımızın davalıdan alınmasına karar verilmesi,
 
3)   Müvekkil kooperatif tarafından, davalı adına ödenen toplam 231.209.08YTL’nin temerrüt tarihinden işleyecek günlük reeskont faiziyle davalıdan alınmasına;
 
4) Taraflar arasındaki sözleşmede alacakların ayn olarak alınacağı ve verileceği, ödemelerin ayn olarak yapılacağı, düzenlenerek hüküm altına alındığından, alacaklarımızın sözleşmeye uygun olarak tespit edilmesi ve çıkacak miktarın karşılığının ayn olarak tespit edilerek, davalıdan ayn olarak alınarak tarafımıza verilmesine, karar verilmesi talebidir. 
Açıklamalar    :
 
Müvekkil kooperatif Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3650 sayılı oluru ile 13.09.1985 yılında kurulmuştur. Tüzel kişiliği de 14.10.1985 tarihinde tescil edilmiştir.
 
Müvekkil kooperatif Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 703 ada 1 ve 2 parsel ile 704 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 parsellerin (Eskisi; K.Çekmece İlçesi Kaynarca Köyü Mevkiinde 63 pafta 3247, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2641, 2640, 2639 parsel ile 50 pafta 3163 parsel, 51 pafta 3120 parsel, 246DSIa-Id 246DRIId pafta 3166 parsel, 246DA 11b pafta 2961 parsel olmak üzere 13 adet kadastro parselinde toplam 125.742-m2) sahibi bulunmaktadır. Bu taşınmazlar Arsa Ofisince işyeri yapılmak üzere müvekkil kooperatife tahsis edilmiş ve “amacına uygun inşaat yapılmadan satılamaz” şerhi ile tapuda ferağı yapılmıştır.
(Ek 1-Tapu Kayıtları)
 
Kooperatif; adına kayıtlı gayrimenkullerin üzerinde amacına uygun inşaat yapmak istemiş, bunun üzerine muhtelif şirketlerle görüşmüş ve bu görüşmeler sonucunda davalı Osmanlı İnşaat Müşavirlik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmasına karar vermiştir.
 
I-KOOPERATİF İLE DAVALI ARASINDA AKDEDİLEN SÖZLEŞMELER
 
Müvekkil kooperatif ile davalı müteahhit arasında iki sözleşme imzalanmıştır.
 
1-     Kadıköy 13. Noterliğinde düzenlenmiş bulunan 04.04.1997 tarih ve 11233 yevmiye nolu Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Eser Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi:
 
Müvekkil kooperatif ile davalı şirket arasında Kadıköy 13. Noterliğinde düzenlenmiş bulunan 04.04.1997 tarih ve 11233 yevmiye nolu Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Eser Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme ile; müvekkil kooperatif adına kayıtlı bütün gayrimenkulü kapsayacak şekilde davalı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparak, arsayı davalı şirkete teslim etmiştir.  
(Ek 2-Kadıköy 13. Noterliğinde düzenlenmiş bulunan 04.04.1997 tarih ve 11233 yevmiye nolu arsa payı kat karşılığı inşaat eser sözleşmesi)
Davalı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmasından sonra davalının isteği üzerine müvekkil kooperatif; bütün iş ve işlemlerin takibi için davalının belirttiği kişilere İstanbul 26. Noterliğinin 16 Nisan 1997 tarih ve 10424 yevmiye nolu vekaletnameyi düzenlettirerek vermiştir.
(Ek 3- İstanbul 26. Noterliğinin 16 Nisan 1997 tarih ve 10424 yevmiye nolu vekaletname).
 
Bu sözleşmede inşaat süresi 36 ay olup, bir yıl içindeki inşaat süresinin 9 ay olarak kabul edileceği, sözleşme süresinde tamamlanmayan inşaatların Müteahhit adına Kooperatif tarafından ikmal edileceği, inşaatın gecikmesinden dolayı Müteahhidin sorumlu olacağı ceza miktarı sözleşmede kararlaştırılmıştır. Müteahhidin yükümlülüğü başlığı altında (k) ve (n) fıkralarında, Müteahhidin en geniş kullanımı sağlayacak şekilde imar müsaadesi alması, inşaatların mimari projelerinin, betonarme ve tesisat projeleri ile statik hesaplarının yapılması veya yaptırılması, inşaat ruhsatının alınması, harçlarının ve giderlerinin ödenmesi yükümlülüğü müteahhide ait olacağı kabul edilmiştir.
 
Kabul edilen açık bu yükümlülüklere rağmen Müteahhit, imar planlarını gözetmeden, sözleşmedeki deyimiyle “imar müsaadesi ve imar durumuna uygun inşaat ruhsatı” almaksızın, 3194 sayılı İmar Kanunun 21.maddesine aykırı olarak inşaata başlamıştır. Kaçak nitelikteki inşaatların devamı sırasında Kooperatif tarafından 02.03.1999 tarihinde İstanbul 26.Noterliğinden Müteahhide keşide edilen 4019 yevmiye nolu ihtarla, inşaatların İmar Planlarına uygun projelerinin yapılması ve onaylatılıp ruhsatlarının alınması hususlarında uyarılmasına rağmen, bu ihtara cevap verilmemiş, ruhsatsız kaçak inşaatlara devam edilmiştir. Ruhsatsız bu inşaatların sözleşme süresi içerisinde tamamlayamayacağını anlaması üzerine, müteahhidin talebi doğrultusunda, tarafların birlikte yaptıkları ve kabullerinde olan 31.03.2002 tarihli SEVİYE TESPİT RAPORU’na göre yapılan ve noksan işler saptanmıştır. Taraflar bu raporu esas alarak sözleşmenin feshi ve tasfiyesine dair, İstanbul 16.Noterliğince imzaları onaylanmış 15.04.2002 tarihli sözleşme ile aralarındaki 04.04.1997 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesini, başlatılan inşaatların bitirilmesi amacıyla, aralarında yeniden kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdetmek koşulu ile feshetmişler, seviye tespit raporu ile saptanan noksan işler ile bu işlerin ayıplarının sorumluluğu Müteahhide ait olmak üzere, inşaatların bundan böyle tarafların yapacağı yeni sözleşmede belirlenecek şartlarla tamamlanacağı kabul edilmiştir.
(Ek 4-İstanbul 26.Noterliğinin 02.03.1999 tarih ve 4019 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 5-31.03.2002 Tarihli Seviye Tespit Raporu)
(Ek 6- İstanbul 16.Noterliğinin 25.04.2002 tarih ve 06849 yevmiye nolu düzenleme şeklinde fesihname).
 
2-İstanbul 16. Noterliğinde 25 Nisan 2002 tarih ve 06850 yevmiye nolu     “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi:
 
Aynı taraflar, mutabık kalarak 04.04.1997 tarihli ilk sözleşmenin feshi ile aynı anda, 15.04.2002 tarihinde İstanbul 16. Noterliğinin 4850 yevmiye nolu Düzenleme Resmi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini akdetmişlerdir. Bu sözleşmenin eki olup Noter onaylı Vaziyet Planında gösterilen A,B,C,F,G ve H blok yerleri, yeni yapılan 15.04.2002 tarihli Sözleşme kapsamı dışında bırakılmış olup bu alanlar kooperatife ait olmakla iade edilmiştir.
(Ek 7- İstanbul 16. Noterliğinde 25 Nisan 2002 tarih ve 06850 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi)
 
Davalıya teslim edilen inşaat alanı 704 ada 2,3,4,5,6,7 nolu parsellerdir. 704 ada 12 nolu parsel de sözleşmede teminat olarak belirtilmiştir.
 
Taraflar arasında akdedilen sözleşme gereği, 30.04.2002 tarihinde inşaat yapılacak arsa, müvekkil kooperatif tarafından davalı müteahhide, ikinci defa, teslim edilmiştir.
(Ek 8- 30.04.2002 tarihli Yer Teslim ve Tesellüm Tutanağı).
 
II-TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE GÖRE DAVALININ TAAHHÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
  
Taraflar bu sözleşme ile yapılan inşaatların bitirilmesini ve teslimini şartlara ve taahhütlere bağlamışlardır. Davamızın dayanağı olan bu sözleşme maddelerini değerlendirdiğimizde;  
 
Taraflar arasında fesih edilen sözleşme uyarınca arsa alanı üzerinde müteahhit tarafından yapılmış bulunan imalatların, ölçüm ve seviye düzeylerini gösterir ve iki tarafça mutabık kalınarak hazırlanan ve imza altına alınan 31/03/2002 tarihli tespit raporlarındaki gibi olduğunu, (kusurlu imalatların sorumluluğu ve düzeltilmesi müteahhide ait olmak üzere), sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacağını açıkça ve kesin olarak kabul etmişlerdir. Sözleşmeye             Seviye Tespit Raporunu da ek yapılmıştır. 
 
Sözleşmedeki Vaziyet Planında, Müstakil Bölüm olarak adlandırılan ve halen tamamlanmamış işyerlerinden M1, M2, M3, M4, M5, M6 toplam 6 (altı) Blok tamamen bitirilmek suretiyle kullanılabilir halde (iç dekorasyon hariç) müteahhit tarafından tamamlanarak en geç    31/03/2003 tarihinde Kooperatife teslim edileceği, Vaziyet Planında, Kooperatife ait Sosyal Tesis olarak gösterilen bina, kooperatifçe hazırlanacak proje ve Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde 1 kat otopark ve otopark üstünde 2.100 m2    kaba inşaat yapılarak (dış cepheler dahil, iç kısımlar hariç) müteahhit tarafından 30/09/2003 tarihinde Kooperatife teslim edileceği davalı müteahhit tarafından taahhüt edilmiştir.
 
Vaziyet Planında, Müstakil Bölüm olarak adlandırılan işyerlerinden M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 Blokları ile E Blok, D Blok, ve Çarşı Blok arsa yerleri Müteahhit firmaya     verileceği ancak, müteahhit taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, D Blok (704 ada 12 parsel) yeri kooperatifte teminat olarak kalacağı düzenlenmiştir.
 
Bu sözleşmeye göre;                      
 
1)     Müteahhit; sözleşmenin “D-maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi ve Kooperatife ait olan M1,M2,M3,M4,M5, ve M6 blokları, altyapı tesisleri (elektrik, su, telefon, aydınlatma, çevre düzenlemesi) müstakil bölüme ait tüm blokların yağmur suyu kanalları ve bu müstakil blokları çevreleyen bütün yollar ile birlikte tamamlanmış olarak, 31/03/2003 tarihinde kooperatife teslim edecektir” hükmü yer almaktadır. Müteahhit sözleşmede D-maddesinde belirtilen yükümlükleri yerine getirmeyi ve işi 31.03.2003 tarihinde anahtar teslim olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aynı sözleşmenin D/f fıkrasında inşatların plan, proje ve teknik şartnameye uygun olarak yapacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
     
      Davalı bu blokları süresinde teslim etmemiş ve bu blokların inşaat ruhsatı 17.03.2006 tarihinde yapı kullanma izin belgesi de 10.07.2006 tarihinde bütün harçlar müvekkil kooperatif tarafından yatırılarak alınmıştır. Bu bloklar inşa edildiği ve tamamlandığı tarihte ruhsatı ve onaylı projeleri bulunmamaktaydı. Davalı müteahhit özen borcuna aykırı tamamen gayri yasal olarak inşaat yapmıştır. Bu bloklarla ilgili projeler, ruhsatlar iskan ruhsatından kısa bir zaman önce yapılmış ve ruhsat alınmıştır. Bütün bu iş ve işlemler müvekkil kooperatif tarafından yapılmış ve masrafları da müvekkil kooperatif tarafından karşılanmıştır.  
      (Ek 9- 17.03.2006 tarihli Yapı Ruhsatı)
(Ek 10- Yapı Kullanma İzin Belgesi).
 
2)     Ana sözleşmenin D/b fıkrasında müteahhit; İnşaat işletme bütünlüğünün sağlanması ve yapıların bir an önce kullanılabilmesi amacına hizmet etmek üzere; müteahhide kalacak olan M7,M8,M9,M10,M11,M12 ve M13 bloklar çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanarak 31/03/2003 tarihinde kullanıma hazır hale getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu bölüm müvekkil kooperatifle ilgisi bulunmasına rağmen (sözleşmede müteahhide kalacağı belirtilmiştir) kooperatif alanının bir bütünlük arz etmesi ve kullanım açısından da bir bütünlük oluşturması nedeniyle, müteahhide kalan bölümünde bu süre zarfında bitirilmesi amaçlanmış ve hüküm altına alınmıştır.
 
Davalı müteahhit bu blokları taahhüt ettiği sürede kullanıma hazır hale getirmemiştir. Mezkur blokların inşaat ruhsatları 04/05/2007 tarihinde alınılabilmiştir. Halen yapı kullanma izin belgesi alınmamıştır.
(Ek 11-  04.05.2007 tarihli Yapı Ruhsatı)
 
Sözleşme ekinde krokide gösterilen M10 blok ve M14 bloklar birleştirilerek bloklar arasındaki yola ve yan yola tecavüzlü olarak (kaçak) inşa edildiğinden, imara uygun 704 ada 6 parseldeki blokların numaraları M7,M8,M9,M10,M11,M12 olarak değiştirilerek söz konusu blokların inşaat ruhsatları 04.05.2007 tarihinde alınmış, bunların dışında 704 ada 2 parseldeki kooperatife kalacak sosyal tesis ile 704 ada 3,4,5 nolu parsellerdeki yapılaşma tamamen imar dışı, kaçak, tecavüzlü ve fazla inşaatlar yapıldığından bu güne kadar ruhsatları alınmadığı gibi mer’i imar planı ve imar notlarına aykırılıkların giderilmediği sürece ruhsat alınması da mümkün değildir. Bununla ilgili K.Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252 D.İş sayılı dosyasından Tespit yaptırılmış ve dosyaya ibraz edilen Bilirkişi Raporuyla mevcut sözleşmeye, imara ve hukuka aykırı durum tespiti yaptırılmıştır.   
 
3)     Ana Sözleşmenin D/c fıkrasında müteahhide kalacak olan çarşı bloğu (704 ada, 5 parsel) ve kooperatife ait sosyal tesis (704 ada, 2 parsel) 30/09/2003 tarihinde kullanıma hazır hale getirilmiş olmasını müteahhit kabul ve taahhüt etmiştir.
 
Davalı, sosyal tesis ve çarşı bloğunu taahhüt edildiği sürede bitirmediği gibi, yapılan mevcut binalar imar planlarına aykırı olarak yapılmıştır. Bu binalar da ruhsatsız olarak gelişi güzel inşa edilmiştir.
 
4)     Ana sözleşmenin D/d fıkrasında; 9.974,9 m2 toplamındaki dere alanı, 8.772,39 m2 kadastral yol, karşı yol alanı ile ilgili dere yatağı ve kadastral yollarla ilgili işlemleri, müteahhit, kooperatif adına takip edecek, bedellerini ödeyecek, tapularını kooperatif adına tescil ettirecek ve bu işlemleri en geç 30/09/2003 tarihine kadar sonuçlandıracaktır. Ayrıca bu sözleşmeden dolayı yapılması gereken tevhit ve ifraz harçları da müteahhide aittir hükmü düzenlenmiştir.
 
Davalı; Kadastral yol, dere yatağı vb. işlemler süresinde bitirilip teslim etmemiştir. Tevhit ve ifraz harçları da davalı müteahhit tarafından yatırılmamıştır.Adı geçen bütün işlemler, bizzat kooperatif tarafından yaptırılmış ve yine bütün harçları da kooperatif tarafından ödenmiştir. İmarı alınan blokların bütün harç ve giderleri müvekkil tarafından yatırılmıştır.
 
5)     Ana sözleşmenin D/e fıkrasında müteahhit, halen 2 katını kullanmakta olduğu yönetim binasını (704 ada/10 parsel) işbu sözleşmenin sona ermesiyle boş ve temiz olarak kooperatife teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 
Davalı, sözleşmede belirtilen inşaatları teslim etmediği gibi yönetim binasını, işçi barakalarını (şantiye) ve beton santralini hala boşaltmamış ve teslim etmemiştir. Ayrıca Yer teslim ve tesellüm tutanağının son paragrafında “Kooperatifin uhdesinde kalan bu yerlerde müteahhide ait beton santrali ve şantiye binaları bulunmakta olup, bu yerlere kooperatifin inşaat sebebi ile ihtiyaç duyması halinde sözleşmenin sona ermesini ve erdirilmesini beklemeksizin müteahhit, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt etmiştir” denilmesine karşın müteahhit şimdiye kadar, gönderilen ihtarlara rağmen, taahhüdünü yerine getirmemiştir.
      
 
Davalı şirketin haksız ve hukuka aykırı işgalinin sona erdirmesi için davalı aleyhine K.Çekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/640E. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, mahkeme tarafından 2008/383K. sayılı kararı ile “davalı şirketin fuzuli işgalinin sona erdirilmesine ve gayrimenkullerin boş olarak davacı kooperatife teslimine” karar verilmiştir. Dosya davalı tarafından temyiz edildiğinden halen Yargıtay 15.Hukuk Dairesinde bulunmaktadır.  
(Ek 12-K.Çekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/640E. 2008/383K. sayılı kararı)
 
6)     Ana sözleşmenin D/f fıkrasında; sözleşmenin imzalandığı tarihten önce ve bundan sonra, müteahhit tarafından yapılmış ve yapılacak olan tüm inşaatlardaki kusurlu, gizli ayıplı, eksik, planına, projesine teknik şartnamesine aykırı imalatların kanuni sorumluluğu müteahhit firmaya ait olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
Bu hükme rağmen davalı tarafından yapılan inşaatlar planlara aykırı, ruhsatsız, kamu alanlarına tecavüzlü taşkın inşaatlar yapılmış, eksik ve teknik şartnameye aykırı imalat yapılmıştır.
 
7)     Ana sözleşmenin D/g fıkrasında müteahhit; dere ıslah planında gösterilen kapalı kanalın, MASKO tarafından (23.caddeden başlayarak kuzeye doğru) başlayarak kuzey istikamette 300 metre tüllük bölümünün yapılarak 31/03/2003 tarihinde tamamlanması ve teslim edilmesi taahhüt edilmiştir.
 
Müteahhit süresinde taahhüdünü yerine getirmemiştir. Bu kısımla ilgili kanal inşaatlarının bir kısmı davalı müteahhit tarafından taahhüt tarihinden çok sonra, gecikmeli olarak, diğer kısmı ise (büyük kısmı) İSKİ tarafından yapılmıştır.
 
8)     Ana sözleşmenin (I) maddesinde yer alan gecikme, cezalar başlığı altında Müteahhit; işi süresinde teslim edemez ise, kooperatif firmaya ek süre verebilir, verilen bu ek süreler için müteahhit, kooperatife; müstakil bölüm (M1,M2,M3,M4,M5 ve M6) için günlük 2.000.00 € (ikibin Avro), diğer işler ve yükümlülükler için ise, günlük 1.000.00 € (bin Avro) ceza ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 
Davalı tarafından 31.03.2003 tarihine kadar bitirilmesi kabul edilen Sözleşmede müstakil bloklar olarak tanımlanan ve M1,M2,M3,M4,M5 ve M6 olarak isimlendirilen kısımdır. Diğer işler olarak adlandırılan işlere de Sosyal Tesis, kadastral yollar, dere yatağının satın alınması, dere ıslah planında gösterilen kapalı kanalın yapılması, müteahhide ait yerlerin yapılması, inşaatlarla ilgili her türlü alt ve üst yapı (mimari, statik, betonarme, elektrik, sıhhi tesisat, kuvvetli ve zayıf akım tesisatı, kanal, yol v.s) ve benzeri sitenin kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli tüm işleri kapsamaktadır.
 
Taraflar arasında akdedilen sözleşmede; müteahhidin arsa üzerindeki paylaşımda tam bir mülkiyet hakkına sahip olabilmesi için aşağıda belirtilen borç ve yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. Sözleşmenin (f) fıkrasında, Müteahhidin sözleşmenin imzalanmasından önceki ve sonraki sürecinde yapılmış ve yapılacak tüm inşaatlardaki kusurlu, noksan, plana ve projesine aykırı imalatın kanuni sorumluluğunu üstlendiğini açıklamış olup, bu anlatımla İmar Planına aykırı yapıların yasallaştırılması yükümlülüğünü de açıkça kabullenmiştir.
 
Davalı müteahhit, sözleşmede belirtilen sürede işi bitirememiştir.
 
III- İNŞAATLARLA İLGİLİ YAPILAN TESPİTLER:
 
Müvekkil kooperatif davalı tarafından yapılan inşaatlarla ilgili Mahkemeler aracılığıyla farklı zamanlarda tespitler yaptırmış ve inşaatların sözleşmeye ve mevzuata aykırılıkları tespit ettirmiştir. Müvekkil kooperatif tarafından;
 
1-     K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/437 D.İşdosyasından 14.10.2003 tarihinde yaptırılan tespitte Elektrik Mühendisinden alınan bilirkişi raporunda; “müstakil bölümlerdeki kooperatife ait (M1-M2-M3-M4-M5-M6) bloklar ile Müteahhide ait (M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13) blokların alt yapısı ile ilgili olarak galeri içindeki (Elektrik, Telefon) tesisatlarının döşenmeye başlanmış olduğu, tümüyle henüz tamamlanmadığı, çalışmaların devam ettiği, (Sözleşme D-maddesi (a) ve (b) bendindeki yükümlülükler) ile Müstakil işyerlerine ait Elektrik trafo binasının ve tesisatının yapılmadığı” tespit edilmiştir.
 
Aynı dosyadan Mimar ve İnşaat Mühendisinden alınan raporda “sözleşmeye uygun inşatların yapılmadığı ve halen inşaatın devam ettiğinin saptandığı belirtilmiştir.
 
Raporda; teslim edilmesi gereken inşaatlarda imalatların devam ettiği ve teslim koşullarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler, tespit tarihi itibariyle davalı müteahhidin temerrüde düştüğünü tespit etmiştir.
(Ek 13- K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/437 D.İş dosyası).
 
2-     Küçükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/96D.İş sayılı dosyasından yapılan ve bilirkişiler tarafından 15.04.2004 tarihinde tanzim edilen raporda; “davalının sözleşme konusu inşaatları, sözleşmeye uygun olarak tamamlamamış olduklarını tespit ettiklerini” belirtmişlerdir. Bu tespitte de 15.04.2004 tarihi itibariyle davalı müteahhidin sözleşmede belirtilen edimlerini yerine getirmediği açıkça anlaşılmaktadır.
      (Ek 14- Küçükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/96D.İş sayılı dosyası).
 
3-     Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252D.İş Sayılı Dosyadan Yaptırılan Delil Tespitinde; “sözleşme konusu inşatlardan müstakil bölümlerin ayıplı imalat olarak yapıldığını, Kooperatife kalacak olan sosyal tesis binasının imara aykırı, tecavüzlü ve ruhsatsız olarak inşa edildiğini, dolayısıyla kaçak inşaat yapıldığını, müteahhide kalacak bloklarında kaçak, ruhsatsız ve imara aykırı olarak inşa edildiğini ve bu inşatların bu haliyle imara uygun hale getirilemeyeceğini, inşaatların yıkılıp yeniden yapılması gerektiği” tespit edilmiştir.
                 (Ek 15-Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252D. İş Sayılı Dosyası).
 
 
 
 
IV- DAVALI MÜTEAHHİDE GÖNDERİLEN İHTARNAMELER ve    İNŞAATLARIN TAMAMLANMA ORANI:
 
Davalı Müteahhit, yapılan bu ikinci sözleşme ile yükümlendiği inşaatlardaki noksanlıkları tamamlamaya ve ayıplı işleri gidermeye yönelik edimini, sözleşmede kararlaştırılan sürede de ifa edememiştir. Bu nedenle müvekkil kooperatif tarafından inşaatların imar mevzuatına aykırı, kaçak yapıldığı, hiçbir inşaatın projesinin dahi bulunmadığı anlaşılması ve davalı müteahhide yapılan bütün uyarılara rağmen bu hususlarda davalı tarafından müspet bir ilerleme yapılmamıştır. Bu noksanlıkların yanında yapılan tespitlerde işyeri ve sosyal bloklar inşaatları dışında kalan sair alt yapı, yol ve çevre düzenlemeye ilişkin tespitte, bilirkişilerin verdiği rapora göre, Müteahhidin sözleşme ile taahhüt ettiği edimlerini gerçekleştiremediği, trafonun çalışmasını engelleyen eksikler bulunduğu, atıksı tesisatlarının kapalı kanalı yapılmadığı bağlantıları bulunmadığı, elektrik kabloları ve sigortalarının bulunmadığı, çevre düzenlemesinin yapılmadığı saptanmış, bu hali ile alt yapısındaki önemli bu noksanlıklarla, binaların kullanılmasının imkansızlığı anlaşılmıştır.
 
1-İstanbul 26. Noterliğinden keşide edilen 8821 yevmiye nolu ihtarname;
 
Bunların üzerine müvekkil kooperatif tarafından davalı müteahhide 16.05.2003 tarihinde İstanbul 26. Noterliğinden keşide edilen 8821 yevmiye nolu ihtarname ile; müstakil işyerlerinin tamamlanıp teslimine dair taahhüdünü sözleşme süresi içerisinde ifa edemediğinden kendisine 1 aylık süre tanındığı, bu süre içinde de edimini yerine getirmediği takdirde, edimin ifasına kadar geçecek süre için, Sözleşmede yazılı günlük 2.000-Euro gecikme cezasının uygulanacağı ihtar edilmiştir. Keşide edilen ihtarnamenin 2. maddesinde Kooperatifimizin 20.04.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan; 31 Mart 2003 tarihine kadar müteahhidin sözleşmede yapması gerekli borç ve taahhütlerini yerine getirmemiş olduğundan bu borç ve taahhütleri için 01 Mayıs 2003 tarihinden itibaren tamamlanıncaya kadar müteahhide süre verilmesi ve bu sürede geçecek her gün için 2.000 (ikibin) EURO ceza tatbiki ve bu hususun müteahhide ihtaren tebliğine” karar alındığı ve bu hususun müteahhide tebliğ edilmesini ayrıca aynı ihtarnamenin 3. maddesinde “Genel kurulumuzca alınan kararda zikredilen ve sözleşmede yazılı Müstakil İşyerlerinin teslimi ile ifa etmeniz gereken diğer borç ve mükellefiyetlerinizi, bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yerine getirmenizi, aksi takdirde bu borç ve mükellefiyetlerinizi tamamlayıncaya kadar geçecek süredeki her gün için sözleşmede yazılı 2.000 (ikibin) EURO ceza ikinci bir ihtara gerek kalmaksızın tatbik edileceğini ihtar ederiz” şeklinde keşide edilerek davalı müteahhide 27.05.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı müteahhit bu ihtarla sözleşmede müstakil blok olarak adlandırılan kısımları süresinde yapmadığı anlaşılmaktadır.
(Ek 16-İstanbul 26.Noterliğinin 16 Mayıs 2003 tarih ve 8821 yevmiye nolu ihtarı)
 
2- Bakırköy 32. Noterliğinin 21.11.2003 tarih ve 29543 yevmiye nolu ihtarname;
 
Davalı müteahhit, İstanbul 26. Noterliğinden keşide edilen 8821 yevmiye nolu ihtarnameye karşın sözleşmedeki edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğinden, yine müvekkil kooperatif tarafından davalı müteahhide Bakırköy 32. Noterliğinin 21.11.2003 tarih ve 29543 yevmiye nolu ihtarnamesi keşide edilerek gönderilmiştir. Bu ihtarnamenin 2.maddesinin son paragrafında “…30 günlük süre dolmuş olduğu 07.07.2003 tarihinde dolmuş olduğu halde, iki taraf teknik elamanlarınca yapılan tespitlere göre de müstakil işyerlerinin kullanılabilir halde tamamlanmamış olduğu ve yapılması gereken eksiklikler olduğu tespit edilmiştir ve 07.07.2003 tarihinden itibaren günde 2.000-Euro ceza tatbikine başlanmıştır” ihtarı yapılmıştır.
 
Aynı ihtarnamenin 10. ve son paragrafında “Sonuç olarak, sözleşmede yazılı olduğu şekilde, 31 Mart 2003 tarihine kadar yapmanız gerekli işleri ifa etmemiş olmanız sebebiyle bunları tamamlayıncaya kadar vermiş olduğumuz cezalı süreye rağmen bunları tamamlamamış olmanızdan başka 30 Eylül 2003 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekli diğer borç ve mükellefiyetleri de ifa etmemiş olmanız sebebiyle, devam eden günde 2.000-Euro’luk cezadan başka diğer işler için 1.000-Euro’nun da tatbiki suretiyle günde 3.000-Euro ceza tatbik edileceği ve 30 Eylülden buyana çalışarak tamamlamaya çalıştığınız bütün borç ve mükellefiyetlerinizi de 31 Aralık 2003 tarihine kadar tamamlamanızı ve kullanılacak halde teslim etmenizi ihtar eder, sözleşmede yazılı tarihlerde, zamanında, bütün borç ve mükellefiyetlerinizi ifa etmemiş olmanız sebebiyle, paylaşmada size bırakılan yerlerde tam mülkiyet hakkına sahip olmayacağınızı ihtar ederiz” şeklinde keşide edilerek davalı müteahhide 01.12.2003 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı müteahhit eksikliklerini tamamlamadığından sözleşmedeki bütün taahhütlerini yerine getirmediği ve getiremediği anlaşılmaktadır.
(Ek 17-Bakırköy 32. Noterliğinin 21.11.2003 tarih ve 29543 yevmiye nolu ihtarnamesi)
 
3- İstanbul 26.Noterliğinden keşide edilen 17 Ağustos 2005 tarih ve 18608 yevmiye nolu ihtarname;
 
Her ne kadar, Kooperatife ait Blokların ve Sosyal Tesisin geçici kabulü bu şekilde yapılmış ise de, gerek geçici kabulün dayandığı 30.12.2004 tarihli Durum Tespit Raporunda belirtilen teslime konu inşaatlardaki noksan ve ayıplı işlerin, daha sonraki süreçte tamamlanması, gerekse ruhsatsız ve kaçak durumdaki tüm inşaatların hukuki ayıplarının giderilip yasallaştırılmadığı nedeniyle, müvekkil Kooperatif tarafından Müteahhide 17.08.2005 tarihinde İstanbul 26.Noterliğinden keşide edilen 18608 yevmiye nolu ihtarnamede, müstakil işyerlerinin, İmar Planlarına uygun şekilde projelerinin yaptırılıp, Yapı Denetim Kuruluşunun görevlendirilmesi ve ruhsat harçlarının ödenmesi yönünden 30.08.2005 tarihine kadar verilen sürede de, Müteahhit, yükümlü olduğu bu edimini de ifa etmemiştir. Ayrıca gönderilen ihtarnamede sözleşmede taahhüt edildiği halde yapılmayan eksik işler ve davalı taahhütleri belirtilmiş, binalarda ve yollarda meydana gelen eksikliklerde davalıya ihtar edilmiştir.
(Ek 18- İstanbul 26.Noterliğinin 17.08.2005 tarih ve 18608 yevmiye nolu ihtarı)
 
4- Bakırköy 32.Noterliğinden keşide edilen 20 Aralık 2005 tarih ve 53712 yevmiye nolu ihtarname;
 
Müvekkil Kooperatif tarafından Müteahhide 17.08.2005 tarihinde İstanbul 26.Noterliğinden keşide edilen 18608 yevmiye nolu ihtarnamede belirtilen eksikliklerle ilgili ihtara rağmen davalı müteahhit tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle davalıya Bakırköy 32.Noterliğinden keşide edilen 20 Aralık 2005 tarih ve 53712 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek; “17.08.2005 tarihinde İstanbul 26.Noterliğinden keşide edilen 18608 yevmiye nolu ihtarnamede belirtilen eksikliklerin giderilmesi, masko tarafına bakan iç yollardaki çatlakların giderilmesi, müstakil işyerleri ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, sıva çatlaklarının giderilmesi, kanal üst yolları ve çevre düzenini yerine getirmenizi aksi takdirde teslim almanın mümkün olmayacağının ve kesin kabulün yapılmayacağı” hususları ihtar edilmiştir.
(Ek 19-Bakırköy 32.Noterliğinin 20 Aralık 2005 tarih ve 53712 yevmiye nolu ihtarı)
 
Bu ihtara rağmen de davalı müteahhit sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.
 
5-İlk İnşaat Ruhsatı 17.03.2006 Tarihinde Alınmıştır;
 
Üzerinde inşaat yapılan parsellerin sahibi olmakla, İmar Kanununun 22. ve 42. maddeleri hükmüne göre yasal sorumluluğu bulunan müvekkil Kooperatif, kendisine teslim edilen ve davalı Müteahhit uhdesinde kalacak diğer binaların İmar yönünden yasallaşmasını temin için, davalı Müteahhidin sözleşme ile üstlendiği yükümlülüğü, yapılan uyarılara rağmen yerine getirmediğinden, kadastral parsellerin İmar Uygulama Planına ve İmar Durumlarına uygun hale getirilmesi için 24.10.2005 tarihinde imar parselasyon çalışmaları başlatmış ve inşaatların yapıldığı kadastral parseller, 704 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 imar parsellerine dönüşmüştür. Bu parsellerden 704 ada 7 nolu Parsel üzerindeki Kooperatife ait M1 ila M6 nolu 6 adet işyeri bloklarının imara uygun hale getirilmiş olmakla 17.03.2006 tarihinde müvekkil Kooperatif tarafından inşaat ruhsatları alınmış, 704 ada, 2 Parsel üzerindeki Kooperatife ait Sosyal Tesis binasının, çevre yollara tecavüzlü olduğu, yapının yasallaştırılmasının ve ruhsat alınmasının mümkün olmadığı, saptanmış, ruhsatı alınan 6 işyeri Blokunun 10.07.2006 tarihinde iskan ruhsatları da bizzat müvekkil Kooperatif tarafından alınmış bulunmaktadır.
(Ek 20-M1-M6 Bloklara ilişkin 17.03.2006 tarihli İnşaat Ruhsatı)
(Ek 21- M1-M6 Bloklara ilişkin 10.07.2006 tarihli İskan Ruhsatı)
 
Diğer taraftan, imarı hazırlanmış parseller üzerindeki, Sözleşme ile davalı Müteahhide isabet edecek işyeri bloklarından 6 nolu Parseldeki M7, M8, M9, M10, M11 ve M12 nolu 6 adet blok’un inşaat ruhsatları da 4.5.2007 tarihinde kooperatif tarafından alınmıştır.
(Ek 22-M7-M13 Bloklara ilişkin 04.05.2007 tarihli İnşaat Ruhsatı)
 
6- Beyoğlu 37.Noterliğinden keşide edilen 19 Nisan 2007 tarih ve 10765 yevmiye nolu ihtarname;
 
İnşaatlardaki eksiklikler davalı müteahhit tarafından yapılmadığı gibi, sözleşmeye ve ihtarlara rağmen inşaat alanı dışındaki parsellerdeki işgaline devam etmiştir. Beyoğlu 37.Noterliğinden keşide edilen 19 Nisan 2007 tarih ve 10765 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek “bu işgallerin sona ermesi ve sözleşmeye ve taahhütlere uygun olarak boş olarak teslim edilmesi” ihtar edilmiştir.
(Ek 23-Beyoğlu 37.Noterliği 19 Nisan 2007 tarih ve 10765 yevmiye nolu ihtarı)
 
7- Beyoğlu 37.Noterliğinden keşide edilen 15 Mayıs 2007 tarih ve 13097 yevmiye nolu ihtarname;
 
Taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olarak inşaatlardaki eksiklikler ve hukuka aykırılıklar davalı tarafından giderilmemesi üzerine davalıya Beyoğlu 37.Noterliğinden keşide edilen 15 Mayıs 2007 tarih ve 13097 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek; “sözleşmede yapımı üstlenilen inşaat ve işlemler paylaşım başlıklı maddede belirtildiği gibi, 31.03.2003 tarihinde tamamlanarak kooperatife sözleşme şartlarına göre teslim edilmesi gerekirken halen teslim edilmediği, boş olarak teslim edileceği taahhüt edilen katların teslim edilmediği, 704 ada 3 ve 4 parsellerin kaçak ve yola tecavüzlü yapıldığı bu nedenle imara aykırılıkların giderilmesi, sözleşmedeki bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tüm kaçak, yeşil alanlara tecavüzlü inşaatları, fazla katlar ile kooperatifimize 704 ada 2 parsel ve 704 ada 5 parselde bulunan sosyal tesis binalarının imara aykırılıklarının giderilerek ruhsata bağlanması ve sözleşmede davalı tarafından yapılması taahhüt edildiği halde yaptığı ve kooperatif tarafından yapılan iş ve işlemlerle ilgili yapılan harcamaların ödenmesi” ihtar edilmiştir.
(Ek 24-Beyoğlu 37.Noterliği 15 Mayıs 2007 tarih ve 13097 yevmiye nolu ihtarı)
 
Bu ihtara rağmen de davalı sözleşmeden kaynaklanan edimini ifa etmekten imtina etmiştir.   
 
8- İnşaatların Tamamlanma Oranı;
 
Davalı Müteahhidin sözleşme ile yükümlendiği inşaat ve imalatlardaki noksan ve ayıplı işler ile İmar Planlarına ve projelerine aykırılıkların tespiti, imara uygun hale getirilmelerinin mümkün olup olmadığının saptanması ve davalı Müteahhidin, Sözleşmedeki yükümlülüğünü ne oranda gerçekleştirdiği hakkında müvekkil Kooperatif tarafından istenen delil tespiti üzerine K.Çekmece Asliye 1.Hukuk Mahkemesinin 2007/252 D.İş.dosyası ile yerinde bilirkişilerle yapılan inceleme sonucu verilen 03.07.2007 tarihli Bilirkişi Raporunda;
                      a- İnşaatların bulunduğu kadastral parsellerin, Uygulama İmar Planına                   uygun olarak imar parselasyonu yapılması sonucu, imar durumuna uygun                       müstakil işyeri bloklarından ruhsatları alınanlar dışında kalan, 704 Ada 2               nolu imar parseli üzerinde kalan Kooperatife ait Sosyal Tesis binası ile,              Müteahhide kalacak 704 Ada 3 Nolu İmar parseli üzerindeki M10 ve              M14 nolu ve ayni ada 4 imar parseli üzerindeki M15 nolu müstakil                                   bloklar ve ayni Ada 5 imar parseli üzerindeki Sosyal Tesisin, Uygulama              İmar Planına ve imar durumuna aykırı yapılmış olup, yan yollara ve yeşil                        alana tecavüzlü bulunduğu, kaçak bu yapılarda 18422 M2.fazla inşaat                    kütlesi ile bunların imara uygun hale getirilmesinin ve hukuki ayıplarının                     giderilmesinin, ancak yıkılıp yeniden yapılması şeklinde sağlanabileceği,
                     
                        b- Kooperatife ait işyeri bloklarında yapılan, karot basınç dayanım                                   deneyleri sonucunda, inşaatların kolonlarında etriye sıklaştırmaları                                  yapılmadığı, bu nedenle kolonların güçlendirilmeleri gerektiği,
                    
                        c- Müstakil bloklarda zemin kattan 1.normal katlara çıkan çelik                             konstrüksiyon merdivenlerin stabilite bağlantıları ve kaplamalarının                    yapılmadığı, bu nedenle kullanımlarında aşırı titreşim meydana getirdiği,
                        saptanmıştır.
                     
                        Bilirkişi Raporu, tamamlanan imara uygun inşaatların ve inşaat dışı                      işlerin, Sözleşme ile üstlenilen ve yapımı taahhüt edilen tüm işlere göre                 gerçekleşme oranının %70.44 olarak saptamıştır.
 
9-Beyoğlu 35.Noterliği 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarname;
 
K. Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252-D.İş sayılı dosyasından yaptırılan tespitten sonra davalıya gönderilen Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarıyla “imara uygun yapmayı taahhüt edilen ve sözleşmede sosyal tesis binası olarak belirtilen bina (704 ada, 2 parsel) imara aykırı ve kaçak yapıldığı tespit edilmiş olduğundan, inşaatın imara uygun hale getirilmesi için 30 gün içinde inşaata başlanması” ihtar edilmiş, ihtarname davalıya 16.06.2008 tarihinde tebliğ edilmiş, ancak davalı ihtara rağmen inşaata başlamamıştır.
(Ek 25- Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarı)
 
Ayrıca davalı müteahhide işgal ettiği ve halen boşaltmadığı, müvekkil kooperatif tarafından kat karşılığı inşaat yapılması için Sinpaş firmasıyla sözleşme yapılan ve inşaat ruhsatı alınmış bulunan 703 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerindeki haksız işgalin sona erdirilmesi ve boş olarak teslimine ilişkin Beyoğlu 35.Noterliğinin 28 Ocak 2008 tarih ve 05559 yevmiye nolu ihtarı davalıya 30.01.2008 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davalı, ihtara konu parseller üzerindeki haksız işgalini devam ettirmektedir.
(Ek 26- Beyoğlu 35.Noterliğinin 28 Ocak 2008 tarih ve 05559 yevmiye nolu ihtarı)
 
10- Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21186 yevmiye nolu ve Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21187 yevmiye nolu ihtarnameleri;
 
Davalı müteahhide gönderilen ihtarlar sonucu, davalı tarafından, davalının yapmış olduğu kaçak, tecavüzlü, taşkın ve dolayısıyla imara aykırı yapıların, imara uygun hale getirilmesi için, mevcut hukuka aykırılıkların hukuka uygun hale getirilemeyeceğini davalı da kabul ettiğinden, müvekkil kooperatife “plan tadilatı” teklifli sunmuştur.
 
Bu teklif müvekkil kooperatif tarafından değerlendirilmiş ve davalıya Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21186 yevmiye nolu ve Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21186 yevmiye nolu ihtarnameleri ile teklifle ilgili gerekçeli cevaplar verilmiştir. Bu ihtarnamelerde sonuç olarak “sunulan tadilat imar planı taslağı var olan imar problemlerine çözüm getirmemekte olup, plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27.maddesinin 2.fıkrasında bahsedilen “imar planındaki sosyal tesis ve tenkil alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” hükmü dikkate alınmadığı, yürürlükteki imar planında sorunu olan parsellerin çözümüne ilişkin yol, yeşil alan ve sanayi alanı trampası yapılması gerekmektedir. Tecavüz edilen yol alanı kadar yol, tecavüz edilen yeşil alan kadar yeşil alan trampa edilmesi gerekmekte ve arttırılmış olan atölye alanı m2 si kadar başka bir parselden aynı miktarda atölye alanın eksiltilmesi gerekmektedir. Sunulan imar planı taslağı planlama ilkelerine, İOSB ana plan kararlarına aykırı olup, Kooperatif Tüzel Kişiliği açısından kesin mağduriyet doğurmakta olduğundan kabulü mümkün görülmediği” ihtar edilmiştir.
(Ek 27-Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21186 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 28-Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21187 yevmiye nolu ihtarı)
 
Bu ihtarlardan da anlaşıldığı gibi davalı edimini ifa yerine, kooperatifin aleyhine ve planlama ilkelerine aykırı plan tadili taslağı kabul edilmemiştir. 
 
V- GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI VE DAVALI MÜTEAHHİDİN            TEMERRÜDÜ;
 
Taraflar arasında 30.12.2004 tarihinde, Kooperatife ait M1 ila M6 numaralı 6 bloktan oluşan İş yeri Blokları ile ilgili Geçici Kabul Tutanağı Düzenlenmiş ve belirlenen noksan işlerin tamamlanması ve ayıpların giderilmesi yükümlülüğü Müteahhide ait olmak ve Sözleşmedeki diğer yükümlülükler, hak ve borçlar karşılıklı saklı kalmak koşuluyla geçici kabul yapılmıştır. Geçici kabuldeki bu beyanın, Kooperatifin gecikmeden doğan tazminat ve ceza talebini de kapsadığı bir ihtirazi kayıt olarak yer almaktadır. Davalı müteahhit geçici kabulle TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.
(Ek 29- 30.12.2004 tarihli Geçici Kabul Tutanağı)
 
Davalı müteahhitle yapılan geçici kabul, inşaatların hukuka ve sözleşmeye aykırı olarak inşa edilmiş olduğundan hukuken geçerli bir kabul anlamına gelmemektedir. Müvekkil kooperatif bu yolla bitmeyen inşaatları bir an önce bitirmek maksadıyla davalıyla böyle bir tutanak imzalamak zorunda kalmıştır. Bu tutanak yapılmamış olsa, bugün itibariyle müstakil blokların projesi ve ruhsatı da olmayacaktı.
 
Müteahhit sözleşmede belirtilen işleri zamanında müvekkil kooperatife teslim etmemesi nedeniyle davalı müteahhidin; sözleşmedeki edimlerini sözleşmeye ve mevcut imar mevzuatına göre yerine getiremeyeceğini anladığından daha fazla kayba uğramamak amacıyla mevcut halleriyle inşaatlar davacı tarafından müteahhitten 30.12.2004 tarihinde Geçici Kabul/Teslim ve Tesellüm Tutanağıyla “…30.12.2004 tarihli Durum Tespit raporlarındaki gibi olduğunu (kusurlu ve eksik imalatların sorumluluğu ve düzeltilmesi müteahhide ait olmak üzere) kabul ederek geçici kabul yapılmasına sözleşmedeki diğer yükümlülükler hak ve borçlar karşılıklı saklı kalmak şartıyla kooperatife ait 6 blok (110 işyeri) iki kat sosyal tesis binası ve yönetim binası teslim ve tesellümüne karar vermişlerdir” şeklinde tutanakla inşaatlar müvekkil kooperatif tarafından teslim alınmak zorunda kalınmıştır. Davalı ile müvekkil arasında yapılan 30.12.2004 tarihli Geçici Kabul/Teslim ve Tesellüm Tutanağıyla davalı müteahhit TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.
 
Müteahhidin sözleşmeye göre eksik yaptığı ve yapmadığı işler bizzat müvekkil kooperatif tarafından yapılmıştır. Bunun yanında K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırılan Delil Tespitinde Bilirkişi raporunda söz konusu inşaatlarda bulunan Müstakil Bloklarda “zemin katlardan 1.normal katlara çıkan merdivenler çelik konstrüksiyon olarak imal edildiği, gerekli stabilite bağlantıları ve kaplamaları yapılmadığı için, kullanım esnasında aşırı titreşim ve gürültü oluşturduğu tespit edilmiştir” ayrıca aynı raporda müstakil bloklarda “…karot ve röntgen raporlarında belirtildiği gibi, bir kısım kolonlarda etriye sıkıştırması yapılmadığı tespit edilmiştir” denilmek suretiyle sözleşmede Müstakil Blok olarak belirtilen ve müvekkil kooperatife kalan bloklardaki inşaatlarda “GİZLİ AYIPLARIN” bulunduğu tespit edilmiştir. Müvekkil kooperatifin bu inşaatlardaki gizli ayıpları bilebilmesi ve görebilmesi mümkün olmadığından bu ayıplara ancak yapılan tespit sonucu muttali olabilmiştir. Mahkemenin tespit raporu davalıya tebliğ edilmiş olduğu halde davalı bu raporda belirtilen gizli ayıpları giderici bir çalışması olmamıştır. Bu rapora göre müteahhit sözleşmeye göre edimini halen yerine getirmemiştir. Bu nedenle davalı müteahhidin 30.12.2004 tarihinden; sözleşmeye ve imara uygun olarak eksiksiz teslime kadar müstakil işyerleri için günlük 2.000-Euro, diğer işer için günlük 1.000-Euro ceza ödemeyi taahhüt ettiği halde, bu güne kadar bu şartlar dahilinde inşaatları müvekkile teslim etmemiş bulunmaktadır. Davalı yapmış olduğu inşaatlardaki bütün gizli ayıplardan mesul olduğu Yargıtay İçtihatlarında açıkça belirtilmiştir. Davalı müteahhidin bu bölümle ilgili müvekkil kooperatife edim borcu halen devam etmektedir.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
V- SOSYAL TESİS İLE İLGİLİ TESPİT VE TALEPLERİMİZ:
 
Sözleşmede davalı müteahhit tarafından 2.100m2 oturum alanlı imara uygun olarak yapılacağı taahhüt edilen sözleşmede (H) blok 704 ada 2 parsel sayılı yerde müteahhit tarafından yapılan inşaatla ilgili;
 
1- K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Hakimliğinin 2007/252D.İş sayılı dosyasından tespit yapılmış yapılan tespitte “704 ada, 2 parselde bulunan sosyal tesis binası (H blok) güney tarafından 4 metre yola, 5 metre de çekme mesafesine olmak üzere toplam 9 metre, doğu tarafından ise 2 metre çekme mesafesine tecavüzlü olarak inşa edilmiş olup kaçak ve ruhsatsız durumda olduğu, (H) blok bina (çekme mesafelerine ve yola tecavüzlü) yapıldığından binanın bu haliyle projeye ve imara uygun hale getirilmesi mümkün olmadığı” yönünde bilirkişiler tarafından rapor verilmiştir.
 
2- Bunun üzerine müvekkil kooperatif davalı müteahhide Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek “…sözleşmede Sosyal Tesis binası olarak belirtilen bina (704 ada, 2 parsel) imara aykırı olarak yapıldığı K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252-D.İş sayılı dosyasından yapılan delil tespitinde imara aykırı ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiş olduğundan, inşaatın imara uygun hale getirilmesi için 30 (otuz) gün içinde inşaata başlanılması, aksi halde kanuni yollara müracaat edileceği” ihtar edilmiştir. Buna ihtara rağmen davalı müteahhit hiçbir işlem yapmamıştır.
(Ek 30- Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarı)
 
3- Davalı müteahhidin; bu hukuka aykırılığa kayıtsız kalması üzerine K.Çekmece 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/516-D.İş sayılı dosyasından 704 ada, 2 parsel de bulunan Sosyal Tesis binasının;
1)     Rayiç fiyatlarla yıkım bedelinin (hafriyat vb. işler dahil olmak üzere tespiti,
2)     İmara uygun nitelikte yapılacak binanın (sosyal tesis binası) rayiç fiyatlarla inşaatına harcanacak tutarın tespiti,
3)     İmara aykırı binanın yıkılması ve imara uygun binanın yapılması süresinin tespitinin yapılması talep edilmiştir,
 
Bunun üzerine Mahkeme tarafından yapılan tespitte bilirkişi raporunda “İmara ve projeye aykırı olarak yapılan binanın çekme mesafesi ve yola olan tecavüzlü kısımların gerekli tedbirlerin alınarak ve tahkik hesaplarına göre mevcut sisteme ilaveler yapılmak suretiyle yıkılması ve tasdikli projeye uygun hale getirilmesi için ilaveler yapılması mümkündür. Ancak imalat ve işlemler mühendislik açısından ekonomik olmadığından tercih edilmesi olası değildir. Zira B.A kiriş kolon sistemi ile yapılan binada yukarıda belirtilen imalatların yapılmasında, taşıyıcı çerçevelerdeki moment değerleri değişeceğinden sistemin sağlıklı çalışması ve bütün akslarda rijitliğin %100 sağlanmasında mümkün olmadığından, tecavüzlü binanın yıkılarak projeye uygun yeni bina yapılması daha ekonomik ve sağlıklı olacağı” belirtildikten sonra “mevcut binanın yıkılması ve molozların atılması bedeli 135.000-TL, imara uygun olarak sosyal tesis binasının yeniden yapılması için 1.872.780-TL, sosyal tesis binasının imara uygun olarak yeniden yapılması için yeterli ekip ve malzeme ile (4) ay yeterli olacağı” tespit edilmiştir.
(Ek 31-K.Çekmece 1:Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/516-D.İş sayılı dosyası)
 
Müvekkil kooperatif; yaptırmış olduğu tespitler ve davalı müteahhide gönderdiği ihtarlardan bir sonuç alamamıştır. Davalı müteahhit; ruhsatsız, kaçak ve tecavüzlü olarak yaptırmış olduğu inşaatla ilgili olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunmamıştır. Bu nedenle müvekkil kooperatif; imara aykırı ve ruhsatsız olarak yapılmış bulunan oysal tesis binasının yıkılması ve yeniden yapılması bedeliyle, bu süre zarfında sözleşmeden kaynaklanan gecikme tazminatını (günlüğü 1.000-Euro) talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.  
  
VI-SÖZLEŞME GEREĞİ MÜTEAHHİT ADINA KOOPERATİF TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER:
 
Ana sözleşmenin (F) maddesinde müteahhit; sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar doğmuş ve bu akdin imza tarihinden itibaren de, işbu sözleşmeden doğacak ve teslime kadar her türlü inşaat ruhsat harcı, vergi, SSK primleri ve cezalarla birlikte ödemeyi; müteahhidin satışını yaptığı yerlerden doğan vergi ve harçlar da müteahhit firmaya aittir. İskan ve tapu masraflarını taraflar kendileri karşılayacaklardır.  
 
Davalı müteahhit, ruhsat harcı vb. harçları ödemediği gibi, SSK primlerinin tamamı müvekkil kooperatif tarafından ödenmiştir. Dilekçemizin 4. maddesinde belirtildiği gibi imarı alınan bloklarla ilgili bütün harç ve giderler kooperatif tarafından karşılanmıştır. Müvekkil kooperatif tarafından davalı adına;
 

1
13.05.2005
KAROT ALMA 144235 NL.FT
    1.416,00TL
2
26.05.2005
KADASTRAL YOL.SAT.259295 NL.FT.
300.000,00TL
3
26.05.2005
KADASTRAL YOL.SAT.259295 NL.FT. FARKI
573.97TL
4
27.05.2005
TAPU KADASTRO HARÇ ÖDEMESİ
    7.913,00TL
5
02.06.2005
KAROT RAPOR 633462 NL.FT.
 2.360,00TL
6
16.09.2005
İMAR UYG.ÜCR.625156 NL.FT.
14.557,60TL
7
26.10.2005
TAPU KADASTRO HARÇ ÖDEMESİ
 1.405,00TL
8
10.11.2005
İMAR DURUM 625245 NL.FT.
11.614,80TL
9
12.12.2005
İMAR UYGULAMA 625307 NL.FT.
10.116,00TL
10
28.12.2005
TEVHİD İFRAZ KADASTRO HARCI
 1.800,00TL
11
16.01.2006
TAPU KADASTRO HARÇ ÖDEMESİ
     779,00TL
12
10.02.2006
İMAR DURUM ÜCRETİ 625455 NL.FT.
     977,00TL
13
17.02.2006
ODA VİZE HARÇLARI
 3.708,00TL
14
22.02.2006
BELEDİYE CEZA
 5.000,00TL
15
08.03.2006
İMAR DURUM ÜCRETİ 625578 NL.FT.
     314,00TL
16
17.03.2006
YAPI RUHSAT ÜCRETİ 625359 NL.FT.
13.810,55TL
17
29.04.2006
SSK İLŞİKSİZLİK BELGESİ
98.921,59TL
18
01.06.2006
YAPI DENETİM 18925 NL.FT.
62.152,50TL
19
30.06.2006
ODA VİZE HARÇLARI
     609,00TL
20
01.08.2006
ODA VİZE HARÇLARI
     105,00TL
21
14.08.2006
YNT.BİNASI ODA VİZE HARÇ 2859 NL.MKBZ.
       15,00TL
22
14.09.2006
YNT.BİNASI ODA VİZE HARÇ 77348 NL.MKBZ.
     108,00TL
23
25.09.2006
YNT.BİNASI YAPI DENT.ÜCRT.01137 REF.NO
 6.405,33TL
24
29.09.2006
YNT.BİNASI YAPI RUHSAT ÜCRETİ 4803 NL.FT.
 1.105,34TL
25
17.11.2006
YNT.BİNASI Y.DENETİM 1.HAKEDİŞ 17561 NL.FT.
 1.183,36TL
26
17.11.2006
YNT.BİNASI Y.DENETİM 4.HAKEDİŞ 17562 NL.FT.
  4.733,44TL
 
27
03.09.2008
704 ADA 3 PARSEL ARSA ALIMI 10422 NL.FT.
11.030,56TL
28
26.11.2008
YNT.BİNASI MİMARİ PROJE 2664 NL.FT.
 6.844,00TL

 
olmak üzere toplam 545.768.68TL ödenmiştir. Davalıya; ilk 26 adet faturadan dolayı 527.854.12TL için Üsküdar 1.Noterliğinin 20.10.2006 tarih ve 23677 yevmiye nolu ihtarname ile ödemesi yapılan fatura bedellerinin kooperatife ödenmesi ihtar edilmiştir. İhtarname davalıya 09.11.2006 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine davalı, müvekkil kooperatifin ödemiş olduğu 26.05.2005 tarih ve 259295 nolu kadastral yol satın alım bedeli 300.000.00TL ve 16.09.2005 tarih ve 625156 nolu imar uygulama kontrol hizmet bedeli 14.557.60TL’yi toplam 314.557.60TL’lik kısmını müvekkil kooperatife ödemiştir.
 
27 ve 28 nolu faturalardan dolayı davalı müteahhide sözlü olarak bildirilmesine rağmen ödemesi müvekkil kooperatife yapılmamıştır. 
 
Bu ödemlerden dolayı müvekkil kooperatifin, davalıdan 231.209.08YTL alacağı bulunmaktadır. Bu borcundan dolayı davalı müteahhit temerrüde düşmüştür.  İhtara rağmen ödenmeyen 213.296.52TL ihtarnamenin tebliğ tarihinden  (9.11.2006) itibaren diğer 17.913.00TL için de dava tarihinden işleyecek en yüksek reeskont faiz ile talep etmekteyiz. 
(Ek 32-Yukarıda belirtilen toplam değeri 545.768.68TL olan 28 adet fatura)
(Ek 33-Üsküdar 1.Noterliğinin 20.10.2006 tarih ve 23677 yevmiye nolu ihtarı)
 
VII- SÖZLEŞME GEREĞİ KOOPERATİFİN HAKLARI AYN OLARAK ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR:
 
Davalı müteahhit ile yapılan sözleşmenin I-Gecikme, Cezalar başlığı altındaki bölümün son paragrafında “taraflar karşılıklı hak ve borçları ile gecikme ve fesih hallerinde uğrayacakları zarar ve ziyanları (teslim tarihinden başlayarak, günümüze kadar doğacak tüm kira ve iş kayıpları, gecikme cezaları, kooperatifin müteahhit adına yaptığı ödemelerin yasal faizleriyle müteahhit firmadan tazmini v.s) tazmin etmede iş bu sözleşmede belirtilen yerlerden ayn olarak alır ve öderler” hükmü düzenlenmiştir.
 
Bu hükme göre; davalı müteahhidin sözleşme gereği gecikme cezası ve uğranılan zarardan dolayı ödemesi gereken bedeli, sözleşme konusu yerden AYN olarak ödeyecektir. Sözleşmedeki bu düzenlemeyle taraflar alacaklarını ayn olarak alacaklardır. Taraflar arasındaki sözleşmede alacakların ayn olarak alınacağı ve verileceği, ödemelerin ayn olarak yapılacağı, düzenlenerek hüküm altına alındığından, alacaklarımızın sözleşmeye uygun olarak tespit edilmesi ve çıkacak miktarın karşılığının ayn olarak tespit edilerek, davalıdan ayn olarak alınarak tarafımıza verilmesini gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtilen haklarımızın tarafımıza verilmesini sayın mahkeme tarafından uygun görülmesi ve karar altına alınması halinde, müvekkil kooperatif alacaklarının davalı şirket tarafından ayn olarak ödenmesine karar vermesi gerekmektedir.
 
Davalı ile yapılan sözleşmede D-Blok olarak belirtilen 704 ada 12 parsel sözleşmede teminat olarak belirtilmiş ve müteahhit sözleşmedeki bütün edimlerini noksansız olarak yerine getirmesi halinde davacı kooperatif tarafından müteahhide devredileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeden dolayı 704 ada 12 parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma ve inşaat bulunmamaktadır.
 
704 ada 12 parsel üzerinde yapılaşma bulunmadığından müvekkil kooperatifin alacaklarının öncelikle 704 ada 12 parselden ödenmesini, bakiye alacağı kalması halinde kooperatif tarafından davalı müteahhide devredilmesi taahhüt edilen diğer parsellerden ayn olarak ödenmesini talep etmekteyiz.   
 
VII-DAVALININ SÖZLEŞMENİN İFASINDA KASID ve AĞIR KUSURU BULUNMAKTADIR
 
Davalı müteahhit sözleşmeden kaynaklanan edimini yerine getirirken sözleşmeye, imar mevzuatına ve dolayısıyla hukuka aykırı davranarak, ruhsatsız ve projesiz inşaata başlamıştır. İlk sözleşme tarihinden itibaren Organize Sanayi Bölgesinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu 1/5000’lik imar planlarına (Nazım İmar Planı) göre uygulama planı yapıp ruhsat almak mümkün olduğu ve bölge pek çok sanayi sitesi bu şekilde ruhsat aldığı halde, davalı müteahhit ruhsat almayarak, inşaata ruhsatsız başlaması ve bu tutumunu sonuna kadar sürdürmesi, davalı müteahhidin edimini yerine getirmemesinde KASID ve AĞIR KUSURU bulunmaktadır. Ruhsatsız ve imara aykırı inşaat yapmak aynı zamanda SÖZLEŞMEYE VE HUKUKA AYKIRI İFADIR. Davalı Müteahhit bilerek ve isteyerek kasıt ve ağır kusuru nedeniyle ayıplı ifada bulunmuştur. Bütün inşaat ruhsatlarının müvekkil kooperatif tarafından alınmış olması davalının KÖTÜNİYETLİ OLDUĞUNUN ve DÜRÜST OLMADIĞININ açık göstergesidir. Tacir olan davalının hukuka aykırı eylemini ancak bu kanuni terimler ifade etmektedir.
 
Davalı tacir olduğu halde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa ederken BASİRETLİ DAVRANMAMIŞTIR. İnşaatları imar mevzuatına uygun, ruhsatlı yapması gerekirken, ÖZEN İLKESİNE AYKIRI tamamen amatörce, gelişi güzel olarak yapmıştır.
 
Bütün bunlara karşın müvekkil kooperatif, davalı müteahhitle sürekli uzlaşma ve sorunu çözme adına sayısızca görüşme yapmasına karşın, davalı uzlaşma tekliflerine karşılık kooperatif yönetim kurulu üyelerini ve kooperatif üyelerini tehdit ve darp ederek karşılık vermiştir. Kooperatif üyelerinden Mahmut YILMAZ davalı müteahhidin ortakları tarafından darp edilmiş ve darp sonucu ağır yaralanmıştır.
(Ek 34-Küçükçekmece   Asliye Ceza Mahkemesi   ….)
 
Müvekkil kooperatif yukarıda izah edilen nedenler ve Mahkemelere yaptırılan tespitlere göre; sözleşmeyi fesih hakkı olduğu halde, iyi niyetli düşünerek sözleşmeyi fesh etmemiş ve bunu da sayın mahkemeden istememiştir.
 
Müvekkil kooperatif sözleşmeden kaynaklanan haklarını aldıktan sonra (ayn olarak) sözleşme gereği müteahhide vermeyi taahhüt ettiği parselleri devretmeye hazırdır.
 
Hukuki Sebepler : BK, MK, HMUK ve ilgili mevzuat.
 
Hukuki Deliller      :
(Ek 1-Tapu Kayıtları)
(Ek 2-Kadıköy 13. Noterliğinde düzenlenmiş bulunan 04.04.1997 tarih ve 11233 yevmiye nolu arsa payı kat karşılığı inşaat eser sözleşmesi
(Ek 3- İstanbul 26. Noterliğinin 16 Nisan 1997 tarih ve 10424 yevmiye nolu vekaletname).
(Ek 4-İstanbul 26.Noterliğinin 02.03.1999 tarih ve 4019 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 5-31.03.2002 Tarihli Seviye Tespit Raporu)
(Ek 6- İstanbul 16.Noterliğinin 25.04.2002 tarih ve 06849 yevmiye nolu düzenleme şeklinde fesihname).
(Ek 7- İstanbul 16. Noterliğinde 25 Nisan 2002 tarih ve 06850 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi)
(Ek 8- 30.04.2002 tarihli Yer Teslim ve Tesellüm Tutanağı).
(Ek 9- 17.03.2006 tarihli Yapı Ruhsatı)
(Ek 10- Yapı Kullanma İzin Belgesi).
(Ek 11-  04.05.2007 tarihli Yapı Ruhsatı)
(Ek 12-K.Çekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/640E. 2008/383K. sayılı kararı)
(Ek 13- K.Çekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/437 D.İş dosyası)
(Ek 14- Küçükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/96D.İş sayılı dosyası).
(Ek 15-Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/252D. İş Sayılı Dosyası).
(Ek 16-İstanbul 26.Noterliğinin 16 Mayıs 2003 tarih ve 8821 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 17-Bakırköy 32. Noterliğinin 21.11.2003 tarih ve 29543 yevmiye nolu ihtarnamesi)
 (Ek 18- İstanbul 26.Noterliğinin 17.08.2005 tarih ve 18608 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 19-Bakırköy 32.Noterliğinin 20 Aralık 2005 tarih ve 53712 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 20-M1-M6 Bloklara ilişkin 17.03.2006 tarihli İnşaat Ruhsatı)
(Ek 21- M1-M6 Bloklara ilişkin 10.07.2006 tarihli İskan Ruhsatı)
(Ek 22-M7-M13 Bloklara ilişkin 04.05.2007 tarihli İnşaat Ruhsatı)
(Ek 23-Beyoğlu 37.Noterliği 19 Nisan 2007 tarih ve 10765 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 24-Beyoğlu 37.Noterliği 15 Mayıs 2007 tarih ve 13097 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 25- Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 26- Beyoğlu 35.Noterliğinin 28 Ocak 2008 tarih ve 05559 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 27-Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21186 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 28-Beyoğlu 37.Noterliği 31 Temmuz 2008 tarih ve 21187 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 29- 30.12.2004 tarihli Geçici Kabul Tutanağı
(Ek 30- Beyoğlu 35.Noterliğinin 12 Haziran 2008 tarih ve 32070 yevmiye nolu ihtarı)
(Ek 31-K.Çekmece 1:Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/516-D.İş sayılı dosyası)
(Ek 32-Yukarıda belirtilen toplam değeri 545.768.68TL olan 28 adet fatura)
(Ek 33-Üsküdar 1.Noterliğinin 20.10.2006 tarih ve 23677 yevmiye nolu ihtarı)
 
Tasdikli tatbikat projesi ve detayları,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teknik şartnamesi,
Bilirkişi incelemesi, tanık, keşif mukabil delil vs delail.
 
Sonuç ve İstem        :
 
Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda; davanın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, davalı ile akdedilen İstanbul 16. Noterliğinde 25 Nisan 2002 tarih ve 06850 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesi” ne istinaden;
 
                          1)      Sözleşmede Müstakil Bloklar ve Diğer İşler olarak belirtilen           işlerden kaynaklanan;
                                      a) Müstakil bloklara ilişkin, tazminat alacağımızdan, fazlaya                             ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak,                                          günlük 2.000Euro’dan 31.12.2004-30.06.2005 tarihleri                                         arasındaki günler için (180 gün) şimdilik, toplam 360.000.00-                              Euro’nun işleyecek günlük reeskont faiziyle Tazminat                                           alacağımıza karar verilmesini,
b)     Diğer İşlere ilişkin tazminat alacağımızdan, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, günlük 1.000.00Euro’dan 31.12.2004-30.06.2005 tarihleri arasındaki günler için (180 gün) şimdilik, toplam 180.000.00-Euro’nun işleyecek günlük reeskont faiziyle Tazminat alacağımıza karar verilmesini,
 
       2)           Sözleşmede Sosyal Tesis olarak tanımlanan 704 ada 2 parselin              davalı müteahhit tarafından ruhsatsız ve imara aykırı olarak                          yapıldığı bu nedenle yıkılıp yeniden yapılması gerektiği tespit                            edilmiş olduğundan sayın mahkemeniz tarafından tarafımıza;
a.        Fazlaya             ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, İnşaatın yıkılıp yeniden yapılması bedeli olarak şimdilik 50.000.00TL’nin (ellibin) davalı müteahhitten alınmasına,
b.       Sosyal Tesis bloğu (704 ada 2 parsel) inşaatının yıkılıp yapılması için gerekli sürede sözleşmede diğer işler olarak belirtildiğinden; Günlük 1.000.00Euro’dan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kısmi olarak, şimdilik, 1.000.00Euro tazminat alacağımızın işleyecek günlük reeskont faiziyle alacağımızın davalıdan alınmasına karar verilmesi,
 
      3) Müvekkil kooperatif tarafından, davalı adına ödenen toplam           231.209.08YTL’nin 213.296.52TL’lik kısmına temerrüt tarihi               olan 09.11.2006’dan itibaren işleyecek günlük reeskont faiziyle,      kalan 17.913.00TL’lık kısmına da dava tarihinden itibaren                          işleyecek günlük reeskont faiziyle davalıdan alınmasına,
 
                    4)Taraflar arasındaki sözleşmede alacakların ayn olarak alınacağı ve                         verileceği, ödemelerin ayn olarak yapılacağı, düzenlenerek hüküm                     altına alındığından, alacaklarımızın sözleşmeye uygun olarak                    tespit edilmesi ve çıkacak miktarın karşılığının ayn olarak tespit                edilerek, davalıdan ayn olarak alınarak tarafımıza verilmesine,              karar verilmesi  ve   
 
Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.  
 
                                                                                                            Davacı Vekili
Av.Yahya YEŞİLOĞLU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KİTAP

Av. İlker Hasan Duman
Açıklamalı-İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU
8. Baskı
Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2016

YARGI HABERLERİ

İMAR PLANLARINDA HİYERARŞİK İLİŞKİ, de, nazım imar planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi [Devamı...]
İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ, lanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem [Devamı...]
UZLAŞMA TUTANAĞININ İPTALİ, dur. Bu işlem ise idarenin kendi iç bünyesinde yaptığı kişinin hukuki durumunda bir değişiklik meydana getirmeyen kesin ve yürütülebilir olmayan işlemdir. Kamulaştırma [Devamı...]
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI, rların ise İcra ve İflas Kanununun “ilamların yerine getirilmesi” hakkındaki hükümlere göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı [Devamı...]
Kooperatif Ortağı, Ödemiş Olduğu Aidatın Ayrıldığı Yıl Bilançosuna Göre Hesaplanacak Masraf Hissesi Düştükten Sonra Bakiyesini Talep Edebilir;, n ayrılan ortak, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil, ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep [Devamı...]
Likit Sayılması Gereken Kooperatif Aidat Alacağı Hakkında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekir;, ooperatife ait üye kayıt defterinde davacının ödediği meblağlar açıkça yazılmıştır. Davalı kooperatif sadece alacağın muaccel hale gelmediğini savunmuştur. Bu durum [Devamı...]
Kooperatif Eski Yöneticilerinin Kooperatifi Zarara Uğrattığı İddiasına Dayalı Tazminat Davası;, rulun bu yönde karar alması ve davanın denetçiler tarafından açılmasına bağlıdır. Fakat anılan yönteme uyulmaması durumunda davacı tarafa süre verilerek açılan [Devamı...]
Yönetim Kurulu Ve Tasfiye Kurulunun Yetkileri;, ooperatifler Kanunu'nun 55/1. maddesi aidat toplama görevinin yönetim kuruluna ait olduğunu, kooperatif ana sözleşmesinin 44/10. maddesi ise kooperatif adına dava açma ve [Devamı...]
İmar Kısıtlamalarından Doğan Davalar, [Devamı...]
Avukatın Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışı;, kilde fazladan avukatlık ücreti isteyemez (8. HD. 9.3.2015, 5221/5534).  [Devamı...]
Tespite İlişkin Kararlar İcraya Konulamaz;, lir (8. HD. 8.9.2014, 23863/14838).  [Devamı...]
Acele Kamulaştırmada Acelelik Halinin Değerlendirilmesi, ele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için [Devamı...]
Katkı Payı Davasında Zamanaşımı, t olaya yeni Medeni Kanunda yer alan zamanaşımı kuralları uygulanmaksızın mal rejimi ve Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dikkate alınarak çözüm [Devamı...]
Vadeden Sonra Ciro Alacağın Temlikidir, (12. HD. 19.1.2010, 19566/934). [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, ; yıldır (12. HD. 17.3.2009, 25557/5658). [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılıktan Kiracının Tahliyesi, lığın giderilmesinin istenmesi gerekir. Kiralanan yerin açık şekilde fena kullanılması durumunda ihtar gönderilmesine gerek yoktur (6. HD. 2.11.2010, 7891/11974). [Devamı...]
Kararın Yalnız Boşanma Hükmünün Kesinleşmiş Olması, uml;re, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir (HGK. 22.10.2002, 656/638). [Devamı...]
Kiralanan Yerin Boşaltıldığının İspatı ve Geriye Kalan Ayların Kirasında Kiracının Sorumluluğu, nundan önce boşaltan kiracı geri kalan sürenin kira parsından sorumlu olur. Ancak kiralayan da zararın artmaması ve taşınmazı aynı koşullarda başkasına kiralamak için gerekli [Devamı...]
Sanayi Suyunun Kaçak Olarak Satılması, delin davalı tarafından ödenmediğini öne sürmüştür. Mahkemece, dava konusu olayla ilgili olarak davacının yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar [Devamı...]
Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası, varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez. Sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunun varlığı zorunludur ve fiili çalışma [Devamı...]
Bağımsız Bölümde Oturanların Komşularını Rahatsız Etmesi Ya da Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Tahliye Nedeni Değildir, nda o kişinin ya da kişilerin bağımsız bölümden tahliyesini değil, Kat Mülkiyeti Kanunu md. 33/son’daki yaptırımın uygulanması gerekir. Tahliye hususu aynı Yasanın 24. [Devamı...]
Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Taşınmaz Alırken Eşe Yapılmış Olan Katkı "Elden Bağış" Niteliğindedir, karşılıksız kazanma yoluyla gelen bu para, onun kişisel malı olmuştur. Davalıya ait pay “bağış” yoluyla gelen bu para ile alındığına ve davalının kişisel malı olduğuna göre, davalı [Devamı...]
Birbiriyle Çelişen Raporlar, l;m kurmaya elverişli değil ise mahkemece yapılacak iş ya HUMK 283. maddesi uyarına aynı bilirkişiden ek rapor almak ya da HUMK 284. maddesi uyarınca yeniden inceleme yaptırmaktan ibarettir. [Devamı...]
Takasa İbraz Edilen Çekin Kısmen Ödenmesi, l;ek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6/son maddesi “Takas odaları aracılığı ile ibraz edilmiş çekler için 10. maddede belirtilen sorumluluk miktarı dahil kısmi [Devamı...]
Hırsızlık ve Yağma Suçu Arasındaki Farklar, hdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur. Yağma suçunda tehdit veya cebir malın alınmasına veya teslimini sağlamaya yönelik olmalıdır. Mağdurun yaralanmasından sonra [Devamı...]
Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma, ;ğrenmek suretiyle ele geçirdiği menkul mal niteliğindeki banka kartıyla para çekmesi eyleminde kredi karının kötüye kullanılması yanında hırsızlık suçu da [Devamı...]
Fazla Mesainin İspatı, k dinlenebilir, herkes tarafından bilinen vakıalara da dayanılabilir. İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma görünüyorsa ve işçi bordroları çekince koymadan [Devamı...]
İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması, n sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak bu yetkinin işveren tarafından dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması gerekir (9. HD. 24.5.2010, 20411/14372). [Devamı...]
Verilen Onayın Geri Alınması TMK md. 2'ye Aykırıdır, a açmaları dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz (18. HD. 15.6.2010, 1416/9003). [Devamı...]
Bonoda Bedelsizlik İddiasının İspatı, [Devamı...]
Çek İptalini İsteme Hakkı, böyle bir hak tanınmamıştır. Böyle bir durumda keşideci, anılan Yasanın 711. Maddesi hükmü gereğince muhatabı ödemekten men edebilir veya elinden çıkan çek [Devamı...]
Kasko Sigortalı Araçta Meydana Gelen Hasar, ortalı aracın sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar teminat dışıdır. Kaza tarihinde sigortalı araç [Devamı...]
Manevi Tazminat, a açıklandığı üzere, ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarar uğrayanın manevi ıstırabını bir nebze dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Manevi [Devamı...]
Haksız Fiilde Failin Temerrüdü ve Faizden Sorumluluğu, inden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, gerek kısmi davaya, gerekse sonradan açtığı ek davaya veya ıslaha konu ettiği [Devamı...]
Boşanma Davasında Ziynetlerin İstenmesi, ahsilini de istediğine göre, hüküm altına alınan ziynetlerin cins, gram ve ayarları gösterilmeden toplamının değerine göre hükmedilmesi doğru değildir (2. HD. [Devamı...]
Boşanma Davasında Çalışmaya İzin Verilmemesinden Kaynaklanan Kazanç Kaybının İstenmesi, asının izin vermediğini öne sürerek, bu yüzden yoksun kaldığı kazanç kaybına karşılık maddi tazminat istemiştir. Bu talep TMK’nun 174/1 kapsamında boşanmanın eki [Devamı...]
KAZANILMIŞ HAK, nmazdaki yapıların kaba inşaatının tamamlandığı, idare mahkemesince dava konusu yapı ruhsatlarıyla tespit edilen kısım haricinde yeni yapılaşma hakkı verilmediği, bu nedenle ruhsatların kazanılmış [Devamı...]
İŞLEMİ KURAN İDARE ONU GERİ ALABİLİR, ">Fazla çalışma ücretlerinden kesilen gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun Defterdarlık tarafından kabul edilerek yapılan kesintilerin davacıya ödendiği, sonrasında [Devamı...]
İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ, ">Anayasanın 125’inci ve 1602 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde, dava açma süresinin her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi: "İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları [Devamı...]
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Hukuk Davalarında Görevli Ve Yetkili Mahkeme, e yayımlanan değişiklikle bu kanunun uygulanmasından doğan hukuk davalarında görevli ve yetkili mahkemeler yeniden belirlendi:          “İşleteni [Devamı...]
Alkollü Araç Kullanmak, ol açmaz. Mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan kurul aracılığıyla; olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip [Devamı...]
Bonoda Zamanaşımı, re üç yıllık zamanaşımı süresine tabi iseler de; söz konusu bonolar taraflar arasındaki temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı olarak kabul [Devamı...]
Üye Kooperatifle İlişkisini Kesince Üyelik Sıfatı Sona Erer, üğünü yerine getirmeyen ve ilişkisini kesen davacının kooperatif ortağı olduğunun tespiti için açmış olduğu davanın MK’nın 2. Maddesi uyarınca kabul edilemeyeceği, [Devamı...]
Estetik Ameliyatı Yapılmasına İlişkin Sözleşme, öne sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Dosya kapsamından estetik ameliyat konusunda tarafların sözleştikleri anlaşılmaktadır. Tarafların sözleşme yapmaktaki asıl [Devamı...]
Müstehcen Görüntü Bulundurma, ideo görüntüleri olduğu, bir kısmının ise hayvanlarla insanların cinsel ilişkilerinin görüntülerini içerdiği, çocukların kullandığı müstehcen [Devamı...]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yolsuz Tescil, nde olup, bu yolla oluşan tapu kayıtları gerçek mülkiyet durumunu oluşturmaz. Yüklenici edimini ifa ettiği oranda şahsi hak elde edebilir ve elde ettiği hakkını [Devamı...]
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Alacağın Temliki-İtiraz ve Defiler, ly: Calibri; mso-fareast-language: TR; mso-ansi-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Yüklenici arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre kazandığı şahsi hakkını [Devamı...]
Temyiz Harcının Yatırılamaması-adil Yargılanma Hakkı, kça yüksek miktarda olan karar ve temyiz harcının yatırılmasının istenmesi ve verilen sürede yatırılmaması üzerine kanun yoluna başvuru hakkının ortadan [Devamı...]
Harici Satış Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, kümleri uyarınca isteyebilirler. Taşınmazın güncel karşılığı talep edilmez ise de, harici satış nedeniyle ödenen bedelin uyarlama kuralları gereğince hesaplanması ve sonucuna göre [Devamı...]
Tespit Davasında Hukuksal Yarar Koşulu, rdan söz edebilmek için; bir hakkın veya hukuki durumun mevcut ve yakın bir tehlike ile tehdit edilmiş olması, bu tehdidin zarar doğurabilecek nitelikte olması, tespit [Devamı...]
Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye, iş olmasının verilen süreden sonra olup akde aykırı davranışı ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir. Öte yandan kiralanan kiralanma amacı dışında kullanılmaya da devam etmekte olup, [Devamı...]
İştirak Nafakası, ;ocuğa bakıyorsa, çocuğa bakan taraf velayetin nezi davasını açmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir (3. HD. 11.10.2010, 14433/16126). [Devamı...]
Boşanmada Manevi Tazminat, zere boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden olmalıdır. Boşanma sebebi olarak gösterilmemiş, ancak boşanmanın kesinleşmesine kadar gerçekleşmiş sadakat [Devamı...]
CEMAAT VAKIFLARININ GAYRİMENKUL EDİNME HAKKI:, ip gerçek ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Fransız ... Rahipleri adlı topluluk adına tapuya kayıtlıyken, açılan dava sonucu tüzel kişiliği bulunmayan ve ne Türkiye [Devamı...]
AİHM'NCE HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN HAZİNECE ÖDENMESİ:, ersonele rücu mekanizması işletilmediği için dava yoluna başvurulduğunu, sorumlulara rücu etme konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını; maddi mağduriyetleri ödenen [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, üler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KESİNLEŞMİŞ HAK İHLALİ KARARLARI:, r, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. Anılan mahkeme, hükümlülerin yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin bağımsız ve tarafsız olmaması, savunma hususunda [Devamı...]
AVRUPA SOSYAL ŞARTI:, uml;venlik sisteminden yararlanarak böyle bir imkan sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bu kişinin şartlarının gerektirdiği bakımı sağlamayı akit taraflar [Devamı...]
AHİM ÖNÜNDE YAPILAN SULH ANLAŞMASI İİK'NIN BELİRTTİĞİ ANLAMDA İLAM SAYILMAZ:, ilişkin kararına dayanarak Dışişleri Bakanlığı aleyhine ilamlı icra takibine geçmiş, takibe mercii nezdinde borçlu vekilince şikayet edilmiştir. İlamlı icra yoluna başvuru için [Devamı...]
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK:, lgili davalarda, davanın taraflarının herbirinin; diğer taraf karşısında kendisini önemli ölçüde dezavantajlı konumda bırakmayacak şartlarda iddia ve savunmalarını mahkemeye [Devamı...]
TERCÜMANLIK ÜCRETİ SANIĞA YÜKLETİLEMEZ:, nığa sağlanan tercüman için ödenecek ücretin mahkumiyet halinde dahi sanığa yükletilemez (7. CD. 24.6.2003, 2478/5303). [Devamı...]
ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRILIK, azlığın, taraflar arasında fark gözetmeksizin iddia ve savunmaların eşit ve karşılıklı yapıldığı dürüst bir yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uluslararası insan [Devamı...]
DİL BİLMEYEN SANIĞIN ÜCRETSİZ OLARAK ÇEVİRMENDEN YARARLANMA HAKKI, yardımından ücretsiz olarak yararlanmak hakkına sahiptir" hükmüne aykırı olarak mahkemece mahkum olan dil bilmeyen sanıktan çevirmenlik ücretinin alınmasına karar [Devamı...]
AHİM'in KESİNLEŞEN KARARI, in kararına ilişkin AHİM 2. Dairesinin kesinleşen kararı nedeniyle 2577 sayılı Yasa'nın 53/1-ı maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerekir [Devamı...]

HIZLI ERİŞİM

Seçilmiş Mevzuat Seçilmiş Yazı ve Yargı Kararları Dilekçeler Sözleşmeler İhtarnameler İnşaat-İmar Sözlüğü İnsan Hakları Belgeleri İnsan Hakları Kararları Bilirkişi Raporları Yasal Faiz Hesabı Hukukumuzda Parasal Sınırlar Avukatlık Asgari Ücret Tablosu Önemli Yasal Süreler

KÜMELER

AYIN KONUSU YÖNETSEL YARGI YARGI DÜNYASI ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ MAKALELER AVUKATIN GÜNCELİ TBB DİSİPLİN KARARLARI FORUM PRATİK BİLGİLER RESİM VE KARİKATÜR ÖZLÜ SÖZLER ATATÜRK VE CUMHURİYET BAĞLANTILAR

HAVA TAHMİNİ

5 Günlük Hava Tahmini (İstanbul) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (Ankara) 5 günlük hava tahmini
5 Günlük Hava Tahmini (İzmir) 5 günlük hava tahmini Kaynak http://www.dmi.gov.tr